ترور از آخرين شيوه ‏هاى منافقان است. آنان وقتى از تأثير روش‏هاى خويش در جهت بر اندازى نظام دينى نااميد می‏شوند، اين شيوه را در دستور كار خود قرار میدهند. كشتن پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله اقدامى بود كه قبل از منافقان، يهوديان بنى نضير كه هم پيمان آن حضرت بودند و يهوديان خيبر، تصميم به انجام آن گرفته بودند. ولى به لطف الهى آن حركت‏ها به نتيجه نرسيد و رسول خداصلى الله عليه وآله از آن توطئه‏ها نجات پيدا كرد.
منافقان هم مانند يهوديان با سوء استفاده از رأفت اسلامى پس از پايان يافتن مسئله نصب اميرالمومنين به خلافت در غديرخم در صدد كشتن پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله بر آمدند. آيه 74 سوره توبه هر چند شامل همه توطئه هايى مى‏شود كه منافقان بر ضد پيامبر اسلام داشتند ولى اغلب تفاسير شيعه و سنى به توطئه )ليلةالعقبه( اشاره كرده‏اند.
هنگامى كه رسول خداصلى الله عليه وآله از غديرخم به طرف مدينه عازم شد، گروهى از منافقان زودتر حركت كردند و به عقبه هرشا )هرشى( رسيده خود را پنهان نمودند و هميان‏ها را پراز ريگ ساخته و منتظر عبور رسول خدا از آن محل شدند تا وقتى خواست از آنجا عبور كند، هميان‏ها را از بالا به طرف جاده رها كنند، شايد به اين وسيله ناقه آن حضرت را رم دهنده و حضرت به زمين افتاده به قتل برسد.
حذيفه گويد: رسول خداصلى الله عليه وآله من و عمار ياسر را نزد خود طلبيد و به عمار فرمود: تو ناقه را از عقب بران و به من فرمود تو هم مهار ناقه را محكم نگاهدار. من مهار ناقه را در دست داشتم و مى‏كشيديم و مى‏رفتيم تا نيمه شب به بالاى عقبه )تنگه كوه( رسيديم. ناگاه هميان‏هاى پراز ريگ از بالاى كوه بطرف تنگه پرتاب شد و شتر رسول خدا رم كرد. حضرت فرمود: اى ناقه آرام باش كه باكى برتو نيست.
حذيفه گويد: من گفتم يا رسول اللَّه اين جماعت چه كسانى هستند؟ فرمود: اين‏ها منافقان دنياو آخرتند. در آن موقع برقى ساطع گشت كه من همه آن‏ها را ديدم. نه تن از آن‏ها قريشى و پنج تن از طوايف ديگر بودند. پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وقتى از تنگه سرازير مى‏شد كه سپيده صبح دميد. حضرت پياده شد و وضو ساخت و منتظر آمدن اصحاب گرديد و آن چهارده تن نيز به نماز حاضر شدند... )تا آخر داستان.
البته داستان ترور پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله به صورت ديگرى هم نقل شده است.
و آنچه مورد اتفاق تاريخ نويسان است اين است كه منافقان بعداز نااميدى از تأثير روش‏هاى براندازنه، ترور پيامبر اسلام را در برنامه خود قرار دادند ولى به لطف الهى اين شيوه هم نتواست آن‏ها را به اهداف پليدشان برساند و چه زيبا قرآن مجيد سرانجام جريان نفاق را تبيين مى‏فرمايد »مالَهُمْ فِى الاَرْضِ مِنْ وَلّىٍ وَ لا نَصيرٍ«.
منافقان براى خود در روى زمين يار و ياورى نخواهند يافت
_________
برگرفته از کتاب:

الگوى برتر
شيوه مبارزه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله با مفاسد اجتماعى
محمدرضا تويسركانى
صفحه مذکور اینجا