و بپوشان قلبت را با دلسوزى بر رعيت


و در تمايل به دوستى با آنها و لطف به آنها


و مباش همچون جانورى شكارى وحشى كه خوردنشان را غنيمت شمارى،


زيرا كه رعيت بر دو دسته‏اند:


گروهى برادر براى تو در دين


و گروهى ديگر همانند تو در خلقت،


به راه گناه مى‏روند،


و علتهايى بر آنان عارض مى‏شود،


و عمدا يا سهوا خطايى از آنها سر مى‏زند


پس در گذر از آنها به همان گونه كه دوست دارى خداوند تو را ببخشد


و از خطايت در گذرد،


زيرا كه تو بر آنها برترى،


و كسى كه تو را ولايت داد از تو برتر است،


و خدا برتر از كسى است كه به تو ولايت داد


نامه به مالک اشتر


نهج البلاغه