ویژگی تاریخی شیعیان عراقی : شیعیان عراقی شیعیانی هستند با این ویژگیها : امام علی را بر عثمان ترجیح می دهند . اهل بیت را تقدیس می کنند .در امامت معتقد به نص نیستند . فضائل اهل بیت را روایت می کنند . شیخین ( ابوبکر و عمر ) را قبول دارند .امامی یا زیدی مذهب نیستند . نمونه شاخص انها در بین مورخین : مسعودی ،ابوالفرج اصفهانی ،ابومخنف ،هشام کلبی هستند . با این تعریف به خوبی می توان دریافت که شیعیانی که به امام حسین علیه السلام نامه نوشتند و او را به عراق دعوت کردند چه شیعیانی بوده و چرا حضرت را تنها گذاشتند . ونیز اینکه امام علی (ع) در دوره خلافت بجز خطبه شقشقیه ،دیگرموضع گیری آشکاری علیه شیخین ندارد ،جوابش در این تعریف نهفته است .البته این گرایش شیعیان عراقی و این نوع پذیرش در قرن های بعدی تغییر کرد و به صورت گرایش امامیه ای درآمد .