بارزترين فرقخداي خالق با مخلوق محدود اين است كه مخلوق ؛ محدود به دو چيز است كه براي خالقتصوّر آن دو چيز معنا ندارد و آن دو چيز زمان و مكان است . اصلاً اين دو ازويژگيهاي يك مخلوق است .

زمان و مكان معنانداشت و فقط خداي يگانه بود . به طفيل خلقت اوّلين مخلوق زمان و مكان هم كه ازمحدوديتهاي مخلوق است به وجود آمد . اوّلين مكان كه مكان اوّلين مخلوق است عرش نامگرفت و اوّلين زمان كه با خلقت اوّلين مخلوق شروع شد ليله القدر نام گرفت . البتهگذشت زمان يك امر انتزاعي است و با ملاك قرار دادن چيزهاي مختلف به عنوان معيارسنجش زمان ، گذشت زمان هم فرق مي كند . مثلاً گذشت زمان براي ما در دنيا با مقايسهبا حركت خورشيد يك دور چرخش زمين به دور خودش و يك طلوع و غروب خورشيد است كه به آنيك شبانه روز مي گوييم و آن را برابر با بيست و چهار ساعت مي دانيم .امّا اگر جاذبهخورشيد بر زمين بيشتر شود و لذا زمين كندتر از هميشه دور خودش بگردد يك طلوع و غروبخورشيد ( يك شبانه روز ) چندين برابر بيست و چهار ساعت طول مي كشد . همانطور كه درصحنه قيامت اين اتّفاق مي افتد و يك روز قيامت با حسابهاي كنوني ما پنجاه هزار سالطول مي كشد