چون آدم گناه کرد حق تعالی آدم را از بهشت بیرون کرد. حق تعالی به آدم گفت که: « ای آدم! چون من بر تو بگرفتم و بر آن گناه که کردی زجر کردم چرا با من بحث نکردی؟ آخر تو را حجت بود. میگفتی که «همه از توست و تو کردی و هرچه تو خواهی در عالم آن شود و هرچه نخواهی هرگز نشود» این چنین حجتِ راستِ مبین واقع داشتی. چرا نگفتی؟»
گفت: « یا رب! میدانستم. الّا ترک ادب نکردم در حضرت تو و عشق نگذاشت که مؤاخذه کنم»
«فیه ما فیه/102 اثر مولانا»