اسحاق بن عمّار صيرفى
اسحاق بن عمّار صيرفى كوفى از اصحاب حضرت صادق عليه السلام و موسى بن جعفر عليه السلام است
علماء رجال در حق او گفته اند كه او شيخ اصحاب ما است و ثقه است ، و او و برادران او يونس و يوسف و قيس و اسماعيل بيت بزرگى از شيعه مى باشند، و پسران برادرش على و بشير پسران اسماعيل از وجوه اهل حديث مى باشند و روايت است كه حضرت صادق عليه السلام هرگاه اسحاق و اسماعيل پسران عمّار را مى ديد مى فرمود: ( وَ قَدْ يَجْمَعُهُما لاَقْوامٍ ) ؛ يعنى حق تعالى گاهى دنيا و آخرت را براى بعضى جمع مى فرمايد.(145)
و روايت است از عمار بن حيّان كه گفت : خبر دادم به حضرت صادق عليه السلام از برّ و نيكى كردن اسماعيل پسرم به من ، فرمود: من او را دوست مى داشتم و الحال زياد شد محبت من به او.
و بالجمله ؛ علما، اسحاق بن عمار را فطحى مى دانستند به جهت تصريح شيخ در ( فهرست ) و از اين جهت حديث را از جهت او موثق مى شمردند تا نوبت به شيخ بهائى رسيد،
ايشان اسحاق بن عمار را دو نفر گرفتند يكى را امامى گفتند و اسحاق بن عمار بن موسى را فطحى گرفتند و لهذا در سند بايد رجوع به تميز كنند تا معلوم شود كه كدام يك مى باشند،
و عمل علما بر همين بود تا زمان علامه طباطبائى بحرالعلوم رحمه اللّه ، اين بزرگوار قرائنى به دست آورد كه اسحاق به عمار يك نفر بيشتر نيست و آن هم ثقه و امامى مذهب است ، و شيخ ما علامه محدث نورى رضى اللّه عنه نيز همين را اختيار كرده در خاتمه ( مستدرك الوسائل ) (146) واللّه العالم .

___________________________
145- ( رجال كشّى ) 2/705.
146- ( مستدرك الوسائل ) 3/562، چاپ سه جلدى .