نقل قول نوشته اصلی توسط پارسا مهر نمایش پست ها
اگر فرضا خدا یا اون موجودی که این علم غیب دستان اوست، لازمانی نبود.با تمام قدرت و آگاهی و توانایی هایش، ولی لا زمانی نبود، آیا همچنیان می توانست به آینده علم داشته و پیشگویی کند؟؟
در مورد علم به امور حاصل در زمان حال که از دید این شخص غایب است، که مشکلی نیست.
در مورد علم به امور گذشته چون اجنبه عمر طولانی ای دارند(انطور که گفته شده است) بنابراین انها از گذشته میتوانند خبر بدهند همانطور که اگر آن رویداد باجزئیاتش در تاریخ ثبت شده بود انسان با مطالعه آن تاریخ میتوانست نسبت بدان اگاهی بیابد.
در مورد علم به مسائل ما ورائی و رویدادهای آن نیز این اشکال مطرح نیست چرا که امور ماورائی خودشان لازمان و فرازمانی هستند.
اما در مورد امور مربوط به آینده
در این مسائل، گفتیم که علم بدانها تنها از طریق خداوند امکان پذیر است.
اشکال شما نیز پاسخش این است که موجود لازمانی به معنای آن نیست که هیچ ارتباطی با زمان ندارد بلکه بدان معناست که خودش در قالب زمان نمی گنجد نه اینکه اصلا هیچ ارتباطی با زمان ندارد.
مثلا نفس، بر اساس کسانی که معتقد بدان هستند، موجودی مجرد(یعنی لازمانی و لامکانی است) اما همین موجود که ذاتا مجرد است ولی در مقام فعل نیازمند به ماده است و به جهت همین نیازمندی(در مقام فعل و استکمال) به موجودی زمان مند متعلق میشود و کارهای زمانی میکند.
نقل قول نوشته اصلی توسط پارسا مهر نمایش پست ها
من سوالم را صریح تر تکرار می کنم.آیا ما می توانیم بدون آنکه لا زمانی باشیم انتخاب های آینده و اتفاقات آینده را پیش بینی کنیم یا نه.آن آینده هایی که مد نظر من هست و توضیحش رفت که با اختیار گره خورده.به عبارتی ما می توانیم انتخاب آینده افرارپد را پیش بینی کنیم؟؟لزومی ندارد که ما انسان های محدود باشیم.منظورم از ما، موجوداتی با شعورند.حالا فرشته، جن یا حتی خدا.
بله میتوان نسبت به آینده اگاهی یافت. منتها از طرق عادی نه.
کسی میتواند نسبت به آینده آگاهی بیابد که بتواند نفس خود در معرض