با سلام
نحوه غسل امامان علیه السلام چگونه بود؟آیا در حضور مردم بود یا نه ؟