نقل قول نوشته اصلی توسط پسر رود روان نمایش پست ها
نه دقت نکردین گفتم چرا مفهوم وجود, وجود دارد یعنی چرا چیزی به نام وجود هست وجود چرا هست؟ هستی چرا هست
هستی، هست یک قضیه تحلیلی است.
یعنی نبودنش مستلزم تناقض است و سوال از چرائی بودن اصل هستی، سوال نامربوطی است.
هستی، هست چون هستی است.

اما اینکه چرا هستی های خاص(هستی من و شما و درخت و ...) محقق شده یعنی چرا ما موجود شدیم، علت فاعلی اش خداوند است و علت غائی آن ایجاد کمال در بندگان.