صوت | مقدمات «تمدن مهدوی» در بستر «تمدن غربی»  • استاد علیرضا پناهیان

موضوع سخنرانی: مقدمات «تمدن مهدوی» در بستر «تمدن غربی» فهرست:

جلسه1:مدت: 28 |دریافت با کیفیت: [پایین(3.65MB) | متوسط(12.7MB) ]


جلسه2:مدت: 34 |دریافت با کیفیت: [پایین(4.46MB) | متوسط(15.6MB) ]


جلسه3:مدت: 35 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(4.48MB) | متوسط(15.9MB) ]


جلسه4:مدت: 34 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(4MB) | متوسط(15.7MB) ]


جلسه5:مدت: 34 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(4.49MB) | متوسط(14.4MB) ]


جلسه6:مدت: 31 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(4MB) | متوسط(14.1MB) ]


منبع : بیان معنوی