دوستان هم توصیه هایی داشتن مثل ارتباط عمیق تر با خدا......ایشون در وضعیتی قرار گرفته که قدرت ارتباط عمیق با خدا رو نداره به نظرم...و سعی اش در این مسیر حتما با مشکل مواجه می شه.ایشون در حرف زدن معمولی هم می گن دچار مشکل هستند...چطور انتظار ارتباط عمیق با خدا رو دارید؟
چه ملازمه ای است که کسی که نمیتونه بادیگرون درست ارتباط برقرار کنه نمیتونه باخداوند ارتباط درست وعمیقی داشته باشه؟اتفاقا خداوند کسی است که انسانی باشرایط ایشون بدون هیچ ترس وواهمه ای میتونه باهاش حرف بزنه ودرددل بکنه بدون اینکه ترس افشاءراز براشون وجودداشته باشه وتخلیه روانی بشه.البته که این به معنای استفاده نکردن از سایر اسبابی که خداوند قرارداده نیست یعنی همون راهکارهایی که استاد فرمودند.به نظرم ایشون اگه موقع صحبت بادیگران سعی نکنه که خیلی به چشم های طرف نگاه کنه وهمچنین جلوی آینه متن گفتکوش بادیگرون راتمرین کنه میتونه کمک موثری براشون باشه.