ٰضمن عرض سلام خدمت تمامی عزیزان
با توجه به هجمه های صورت گرفته علیه امام مظلوممان ، امام نقی(ع) از شما دعوت بعمل می آید برای حمایت از اماممان در #کمپین حمایت از امام نقی ثبت نام کنید .
آدرس کمپین :
http://www.petitions24.com/imam_naghi_campaign