آيا اجاره و ديگر معاملات غير از خريد و فروش در حال اعتكاف جايز است؟

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
بنابر احتياط واجب ساير معاملات نيز مانند خريد و فروش، در هنگام اعتكاف جايز نمي باشد.