اینم لینک های سمینار ازدواج موفق دکتر فرهنگ.

سمینارش 23 ساعت هست و 40 تا تراک داره که البته باید به ترتیب شماره ها گوش داده بشه.

لینک های دانلود:


1. http://s2.picofile.com/file/71169439..._com_.mp3.html


2. http://s2.picofile.com/file/71169469..._com_.mp3.html


3. http://s2.picofile.com/file/71169480..._com_.mp3.html


4. http://s2.picofile.com/file/71169493..._com_.mp3.html


5. http://s2.picofile.com/file/71169497..._com_.mp3.html


6. http://s2.picofile.com/file/71169508..._com_.mp3.html


7. http://s2.picofile.com/file/71169523..._com_.mp3.html


8. http://s2.picofile.com/file/71169531..._com_.mp3.html


9. http://s2.picofile.com/file/71169542..._com_.mp3.html


10. http://s2.picofile.com/file/71169547..._com_.mp3.html


11. http://s2.picofile.com/file/71169568..._com_.mp3.html


12. http://s2.picofile.com/file/71169580..._com_.mp3.html


13. http://s2.picofile.com/file/71169593..._com_.mp3.html


14. http://s2.picofile.com/file/71169615..._com_.mp3.html


15. http://s2.picofile.com/file/71169625..._com_.mp3.html


16. http://s2.picofile.com/file/71169638..._com_.mp3.html


17. http://s2.picofile.com/file/71169653..._com_.mp3.html


18. http://s2.picofile.com/file/71169667..._com_.mp3.html


19. http://s2.picofile.com/file/71169687..._com_.mp3.html


20. http://s2.picofile.com/file/71169697..._com_.mp3.html


21. http://s2.picofile.com/file/71169713..._com_.mp3.html


22. http://s2.picofile.com/file/71169730..._com_.mp3.html


23. http://s2.picofile.com/file/71169744..._com_.mp3.html


24. http://s2.picofile.com/file/71169759..._com_.mp3.html


25. http://s2.picofile.com/file/71169768..._com_.mp3.html


26. http://s2.picofile.com/file/71169779..._com_.mp3.html


27. http://s2.picofile.com/file/71169794..._com_.mp3.html


28. http://s2.picofile.com/file/71169813..._com_.mp3.html


29. http://s2.picofile.com/file/71169821..._com_.mp3.html


30. http://s2.picofile.com/file/71169833..._com_.mp3.html


31. http://s2.picofile.com/file/71169843..._com_.mp3.html


32. http://s2.picofile.com/file/71169859..._com_.mp3.html


33. http://s2.picofile.com/file/71169869..._com_.mp3.html


34. http://s2.picofile.com/file/71169881..._com_.mp3.html


35. http://s2.picofile.com/file/71169891..._com_.mp3.html


36. http://s2.picofile.com/file/71169903..._com_.mp3.html


37. http://s2.picofile.com/file/71169913..._com_.mp3.html


38. http://s1.picofile.com/file/72241394...g_com.mp3.html


39. http://s2.picofile.com/file/71169928..._com_.mp3.html


40. http://s2.picofile.com/file/71169933..._com_.mp3.html