نوحه تصویری عربی فارسی انا مظلوم حسین
http://hw7.asset.aparat.com/aparat-video..._74503.mp4

خداحسین(ع)را آفرید
تاعشقبی ضریح نماند
اسلام علی الحســیـــن(ع)