توضیحات ابتدایی:

زیو سدرا ( نوح سومری) در اسطوره پادشاه پرهیزگار و خداترسی است که عمر جاویدان یافته است. سومریان از او به نام زیو سدرا اکدیان به نام آتزسیس و بابلیان به نام اوتنا پیش تیم یاد می کردند.

منظور از متن کهن اسطوره بر اساس الواح قدیمی سومری و اکدی و بابلی است.1-مکان وقوع حادثه در هر دو متن بین النهرین است.

2-در متن کهن ( منظور از متن کهن روایت سومری و اکدی و بابلی است) از (( خدایان)) یاد شده است در تورات از خدازادگان. در جاهایی از تورات نیز نشانه هایی از خدایان وجود دارد چنانکه موسی و بنی اسرائیل در سرودی می گویند : (( کیست مانند تو ای خداوند در میان خدایان؟))


3-گیلگمش جثه ای عظیم از همه قامتی بلند و عضلاتی از آهن دارد در تورات نیز از ((مردان تنومند در زمین جباران و مردان ناموار در زمان سلف)) یاد شده است.

4-در متن کهن (( خدایان از شهر ... مهر گرفتند)) در تورات (( خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت)).

5-به روایت متن کهن زیو سدرا ( نوح سومری) که شاه پرهیز گار و صالح و خدا ترسی است در هنگام خواب و در ساعت خواندن ادعیه و اوراد منتظر وحی و الهام آسمانی است ( الواح سومری ص 179) مورد ترحم قرار می گیرد. در تورات نوح که (( مردی عادل بود و در عصر خود کامل و با خدا راه می رفت در نظر خداوند التفات یافت.))


6-در هر دو متن قرار بر نابودی همه ی موجودات می شود.


7-در متن کهن علت خشم خدایان بسیار شدن آدمیان وهیاهوی آنان است و در تورات خداوند از شرارت و فساد آدمیان خشمناک می شود.


8-در متن کهن یکی از خدایان به زیو سدرا هشدار می دهد ( او را خواب نما می کند) و در تورات خداوند به نوح هشدار می دهد.


9-در هر دو متن قهرمان اصلی مامور ساختن کشتی بسیار بزرگی می شود هر چند ابعاد آن در دو روایت متفاوت است.


10-در هر دو روایت قهرمان اصلی با پناه دادن نمونه ای از موجودات مامور حفظ و نگهداری از آنان می شود.


11-شیوه ی نابودی و عذاب در هر دو متن فرستادن باد و باران و طوفان سهمگین چند شبانه روزی است.


12-در متن کهن سیل شش یا هفت شبانه روز طول می کشد و در تورات پس از یک پیش آگهی هفت روزه چهل شبانه روز باران می بارد و صد و پنجاه روز طول می کشد تا آب عقب بنشیند.


13-کشتی در متن کهن بر کوه (( نیسیر)) و در تورات بر کوه (( آرارات)) به گل می نشیند.


14-در متن کهن (( زیو سدرا پنجره ی کشتی را گشود )) و در تورات (( نوح دریچه ی کشتی را باز کرد))


15-در متن کهن قهرمان نخستین ( زیو سدرا) کبوتر بعد پرستو و سپس کلاغی را روانه می کند. ولی در تورات نوح اول کلاغ بعد کبوتر و سپس کبوتر دیگری را روانه می کند.


16-در متن سومری زیوسدرا در کشتی برای الهه ی خورشید قربانی می کند و در متن بابلی اوتنا پیش تیم بر فراز کوه قربانی می دهد و در تورات نوح قربانگاهی بنا می کند و قربانی های سوختنی بر آن می گذارند.


17-در متن کهن (( اوتنا پیش تیم نیشکر و چوب سدر مورد را برافروخت و بوی خوش در مشام خدایان نشست و آنان را خوش آمد)) و در تورات از قربانی های سوختنی یاد می شود سپس می گوید(( خداوندی بوی خوش بویید )) و بعد تصمیم خوبی در مورد آدمیان می گیرد.


18-در متن کهن یکی از خدایان به انلیل (نام یک ایزد بانو) برنامه ای برای مجازات بشر می دهد و کیفر او را قانونمند می کند و در تورات نیز قوانین برای فرزندان نوح مقرر می شود و خداوند تصمیم می گیرد بار دیگر نسل بشر را اینگونه نابود نکند.


19-در متن کهن ایشتار ( ایزدبانوی عشق و جنگ و باروری) به یادبود این طوفان و برای فراموش نکردن آن و جلوگیری از تکرار مجدد آن گردنبندش را به خدایان نشان می دهد و در تورات خداوند کمانش را در ابر می گذارد ( رنگین کمان) تا هر گاه آن را دید عهدش را به یاد بیاورد و از فرستادن سیل و طوفانی این چنین پرهیز کند.


20-در متن کهن قهرمان جاودانه می شود و به دیلمون ( بهشت) می رود و در تورات نوح عمری بس دراز می یابد ( و از آنجا که مردی نیکوکار است مشخص است که به بهشت می رود)با استفاده از کتاب داستان پیامبران نوشته ی محمد حمید یزدان پرست لاریجانی