1- اگر قرار باشد از حادثه ای یاد کنی که در آن معنای واقعی بخشندگی را حس کرده ای، از چه حادثه ای یاد خواهی کرد؟

2- اگر بخواهی از به یاد ماندنی ترین شب زندگی ات نام ببری، از کدام شب نام می بری؟

3- اگر قرار باشد یکی از اسباب بازی های دوران کودکی ات را داشته باشی، کدام اسباب بازی را انتخاب می کنی؟

4- اگر می توانستی از بخشی از زندگی ات دفترچه خاطراتی داشته باشی کدام بخش را انتخاب می کردی؟

5- اگر بتوانی دفترچه خاطراتِ شخصیتی تاریخی را بخوانی ترجیح میدهی دفترچه چه کسی را بخوانی؟

6- اگر بخواهی از قشنگ ترین جایی که دیده ای نام ببری، از کجا نام خواهی برد؟

7- اگر بتوانی از یکی از دوستان مدرسه ات خبر بگیری، از چه کسی خبر میگیری؟ چرا؟

8- اگر بخواهی خاطره یک سفر را از ذهنت پاک کنی، چه خاطره ای را پاک می کردی؟

9- اگر قرار باشد در دشواری های زندگی به کسی تکیه کنی، آن شخص که خواهد بود؟

10- اگر بخواهی از بزرگترین دل نگرانی زندگی ات یاد کنی از چه چیزی یاد خواهی کرد؟

11- اگر بخواهی از بزرگترین دستاورد زندگی ات نام ببری از چه چیزی نام خواهی برد؟

و اگر....