مراسم روز میلاد امیرالمومنین علیه السلام ، بیت الحیدر(ع)