اما صادق گفته هرکه به چهار ویژگی امام زمان خود عمل کنه و بدانه آنها را و حرم امام رضا را زیارت کند خودم با دستان خودم وارد بهشتت میکنم حدیثی از امام صادق (بهشت را برایت تضمین می کنم)

حدیثی از امام صادق (بهشت را برایت تضمین می کنم) این قمست دو و خلاصه بخش یک است بخش یک چیزی نداشت نزاشتم چون تو بخش دو بخش یکم بود بخش سه یکم خراب شده نمیدونم چکارش کنم ولی هر وقت درست شد میزارم


حدیثی از امام صادق (بهشت را برایت تضمین می کنم) حجم 18.45 میگابایت
حدیثی از امام صادق (بهشت را برایت تضمین می کنم)دانلود


حدیثی از امام صادق (بهشت را برایت تضمین می کنم) رمز : ندارد
حدیثی از امام صادق (بهشت را برایت تضمین می کنم)منبع : منتظران فرج
حدیثی از امام صادق (بهشت را برایت تضمین می کنم)برای دانلود باید دانلود منجر داشته باشید برای دانلود اینجا کلیک کنید - بهتر است با mp3 player باز کنید و صدا را کم و بلند گو را به گوشتان نزدیک کنید به دلیل خوب ضبط نشدن صدا بدون این روش نمیرسد