سلام

گاهی اوقات خطاب به فردی می گوییم: لطفاً صدای موسیقی را کم کن...

او در پاسخ می گوید: در گوشهایت را بگیر!

چه جوابی به بدهیم؟

در حال حاضر چکونه می توان وی را مجاب کرد تا راضی شود؟