جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: هولو کاست چیست ؟ افسانه است یا واقعیت؟

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۸
  علاقه
  تاریخ
  نوشته
  444
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  2104

  هولو کاست چیست ؟ افسانه است یا واقعیت؟
  تعريف هولوكاست
  هولوكاست (Holocaust)، به معناى «سوزاندن با آتش است كه به طور كامل از ميان برود» و واژه اىاست يونانى كه از دو واژه Holos به معنى همه و 1Kaustus به معنى سوزاندن و نابودكردن تركيب شده است و در لغت، به معناى «همه سوزى» است.2 برخى از زبان شناسان، اينواژه را برگرفته از جنايت يهوديان در يمن باستان مى دانند3 كه به تدريج و در گذرايام، مفهوم عام ترى يافته، به سوزاندن زنده زنده انسان ها اطلاق شده است و دراصطلاح، به نظريه اى اطلاق مى شود كه ادعا دارد شش ميليون يهودى در طول جنگ جهانىدوم، بر اثر اعمالى از قبيل اعدام در اتاق هاى گاز و سوزانده شدن در كوره هاىآدم سوزى اردوگاه هاى كار اجبارى نازى ها، كشته شده اند.4
  بر اساس قانونى كهپيش نويس آن در اوايل دهه 80 قرن نوزدهم، توسط تعدادى از اعضاى آژانس بين المللىصهيونيسم، تحت سرپرستى «رنه ساموئل سپرات»، خاخام معروف فرانسه تهيه و در ژوئيه سال 1990م. در فرانسه به تصويب رسيد، هرگونه ترديد درباره «هولوكاست»، اعم از ترديددرباره كشتار - مورد ادعاى - يهوديان در جنگ جهانى دوم، وجود اتاق هاى گاز و حتىكمترين ترديد در رقم 6 ميليونى يهوديان كشته شده، جرم تلقى مى شود و هركس در فرانسهاز اين قانون تخلف كرده، در سه موضوع ياد شده ترديد كند، به يك ماه تا يك سال زندانو پرداخت 2 هزار تا 300 هزار فرانك جريمه محكوم مى شود. بعدها با فشار آمريكا،انگليس، فرانسه و آژانس صهيونيستى، اين قانون در اكثر كشورهاى اروپايى نيز به تصويبرسيد؛ به طورى كه امروزه هرگونه ترديد درباره هولوكاستِ مورد ادعا و ابعاد و اجزاىآن، در اروپا جرم تلقى مى شود!5 جرج بوش، قانون مبارزه با «آنتى سيميتيزم» را براى به اصطلاحكنترل اين پديده در جهان امضا كرد. هدف از قانون يهودستيزى دولت بوش، اين است كهتمام انتقادها عليه رژيم اسرائيل را به سكوت كشانده و ددمنشى ها و دروغ هاى اينرژيم را از بين ببرد.6
  سرانجام با تلاش رژيم صهيونيستى، اين افسانه، جنبه اىجهانى به خود گرفت و مجمع عمومى سازمان ملل، با تصويب قطع نامه اى، روز 27 ژانويه 7را به عنوان روز يادبود هولوكاست، نام گذارى كرد.8

  انگيزه هاى طرح هولوكاست
  دربررسى انگيزه هاى طرح افسانه هولوكاست، با دو عامل عمده مواجه ايم كه از اين قضيهبه صورت هاى مختلف بهره مند شده اند؛ يكى صهيونيسم كه ذى نفع عمده است و ديگرى خوددولت هاى غربى.

  الف) انگيزه هاى صهيونيسم
  از ديدگاه محققانى كه درباره چگونگى و انگيزه هاى طرح افسانه هولوكاست به تحقيقپرداخته اند، چند دليل عمده در اين زمينه وجود دارد كه عبارتند از:
  1. انگيزه هاى سياسى
  از ديدگاه صهيونيست ها،برپايى دولت اسرائيل، نتيجه منطقى ظلم بر يهوديان در هولوكاست است. تعجب آور ايناست كه آنها مى خواهند به واسطه وقوع «آشويتس»9 و كوره هاى آدم سوزى خيالى، خود رامستحق برپايى يك دولت بنمايانند؛ آن هم در گوشه ديگرى از جهان و با غصب سرزمين ملتىكه هيچ گونه ربطى به جنايات واقعى يا ساخته و پرداخته آنان ندارد. چنان كه «آبراهامهشل» مى گويد: «دولت اسرائيل، پاسخ خدا به آشويتس است»10 و « موشه زيمرمن»، رئيسگروه مطالعات آلمانى در دانشگاه عبرى اورشليم تأكيد مى كند كه «هالوكاست[هولوكاست]، توجيه اصلى تأسيس دولت اسرائيل است».11
  چرا در فلسطين؟
  سازمان صهيونيسم، در شرايطجنگ جهانى، اولين مرحله از پروژه تسلط بر جهان را كليد زد. اين سازمان، چاره را دراين ديد كه از هرج و مرج به وجود آمده در جنگ جهانى استفاده كند و با «مظلوم نمايى» هرچه تمام تر، چنين جلوه دهد كه جهان مسيحيت به آنان حمله كرده و تعداد زيادى ازآنان را كشته است؛ پس آنان ناچارند به جاى ديگرى بروند و كجا بهتر از خاورميانه وآن هم فلسطين؛12 سياستى كه نه بر اساس اجبار، بلكه كاملاً مورد خواست و مطابق اهدافصهيونيسم بود. «هانا آرنت» معتقد است: «سياست ناسيونال سوسياليست ها در مورديهوديان، سياستى بود كه كاملاً طرفدار صهيونيسم بود».13 «هاينتس هوهنه»،روزنامه نگار آلمانى نيز در تأييد اين نظر مى گويد: «صهيونيست ها، استقرار فاشيسمدر آلمان را نه به مثابه يك مصيبت ملى، بلكه به عنوان فرصتى تاريخى و بى مانند دروصول به هدف هاى صهيونيستى خويش مى ديدند».14
  علاوه بر تأسيس اسرائيل و تلاشبراى تحقق اهداف صهيونيسم بين الملل، صهيونيست ها دو هدف عمده سياسى ديگر را ازمظلوم نمايى يهود و تقدس بخشيدن به هولوكاست، تعقيب مى كنند؛
  1. پيش گيرى ازخيزش عمومى جهانيان عليه صهيونيسم.
  2. مظلوم نمايى و برانگيختن احساسات نژاد يهود و ايجاد اتحاد سياسى آنان.15
  2. انگيزه هاى اقتصادى
  صهيونيست ها با ماجراى هولوكاست و طرح دعاوى حقوقىعليه كشورهاى آلمان، اتريش، لهستان، سوئيس و...، تا كنون ميلياردها دلار به جيبزده اند. به عنوان نمونه، آلمان ملزم شد از سال 1952 تا سال 2002م. به روش هاىمختلف، به بازماندگان به اصطلاح قتل عام يهود غرامت بپردازد16 و بر اساس توافق هاىحاصله، «دولت اين كشور، زير فشارهاى باج خواهانه صهيونيست ها، مجبور شد موافقت خودرا با اعطاى سالانه 50 ميليون مارك تا سال 2002م. به رژيم صهيونيستى اعلامنمايد».17
  گلدمن (مجرى اصلى طرح) مى گويد: «هدف از اين افسانه سازى ها ودروغ پردازى ها، صرفاً گرفتن غرامت براى قربانيان جنگ نبود؛ بلكه هدف از آن، تهيهبودجه لازم جهت پايه ريزى حكومتى بود كه كوچك ترين حقى در اين رابطه نداشت؛ زيرازمانى كه اين جنايات انجام شد، چنين دولتى وجود خارجى نداشت؛ اما از اين مسئله،براى فراهم آوردن تسليحات لازم براى جنايات جديد بهره گرفت».18
  3. انگيزه هاى روانى
  سوء استفاده از گرايش هاىفطرى بشر به حمايت از مظلوم، رساترين تعبيرى است كه مى توان آن را محور همهفعاليت هاى جنبش صهيونيسم در طى قرن بيستم دانست؛ مفهومى كه در ايجاد دولت نامشروعصهيونيستى در فلسطين و تحكيم پايه هاى آن، بسيار مؤثر بوده و يهوديان با تمسك بهاين شيوه تا كنون توانسته اند بر تمامى جنايت ها، قانون شكنى ها و فزون خواهى هاىخود در سرتاسر جهان سرپوش گذارند.
  «پل فرام»، مدير انجمن كانادايى آزادى بيانمى گويد: «من با رئيس جمهور ايران موافقم و معتقدم اشتباه است كه فلسطينيان تاوانگناه اروپايى ها را بپردازند و كشور خود را از دست بدهند. من همچنين بر اين باورمكه داستان دروغين هولوكاست، براى اين كه به اروپاييان و ساكنان آمريكاى شمالى اين حس داده شود كه گناهكارند، ايجاد شده است. افسانه هولوكاست، به يهوديان اجازهمى دهد تا ميلياردها دلار از آلمان و ديگر كشورها غرامت بگيرند. هولوكاست همچنيناذهان مردم آمريكاى شمالى و اروپا را براى پذيرش ددمنشى ها و خشونت هاى اسرائيلآماده مى كند».19
  مقام معظم رهبرى در تحليلى جامع و شيوا از نحوه شگردهاىتبليغاتى صهيونيست ها و اهدافى كه آنان از مظلوم نمايى يهود و طرح كوره هاىآدم سوزى دنبال مى كنند، مى گويد: «صهيونيست ها از اول كار، يك شگرد تبليغى راانتخاب كردند كه عبارت است از مظلوم نمايى. براى مظلوم نمايى، داستان ها وافسانه هاى فراوانى جعل شد؛ خبرهايى ساخته شد و تلاش هاى بى وقفه اى انجام گرفت. اينها مسئله نگرانى روانى يهوديان را مطرح كردند و گفتند چون يهودى ها در طولقرن هاى متمادى زير فشار بودند، از لحاظ روانى دچار نگرانى اند و به امنيت روانىاحتياج دارند. صهيونيست ها در مذاكرات با سران كشورهاى غربى و بعدها در گفت وگوهاىخود با كشورهاى اسلامى و عربى، مسئله امنيت روانى را مطرح كردند و گفتند ما بهامنيت روانى احتياج داريم و بايد امنيت روانى ما تأمين شود. هر اقدامى بخواهد انجامبگيرد، اگر به سودشان نباشد، به بهانه امنيت روانى، مى توانند آن را خنثى كنند. شماوقتى سرزمين را از دست مى دهيد، مى دانيد چه چيزى را از دست داده ايد؛ اما وقتىمى خواهيد خواسته اسرائيل را در مورد امنيت روانى برآورده كنيد، نمى دانيد تا كجابايد تسليم شويد و تا كجا بايد امتياز بدهيد. اين امتيازدهى، پايانى ندارد؛ مرتببايد امتياز داد. تجربه اروپا در اين مورد، عبرت آموز است. دولت آلمان، صد و پنجاهميليارد مارك به عنوان خسارت به يهودى ها داد؛ اما خسارت يهوديان از آلمان، هنوزتمام نشده است؛ باز هم خسارت طلبكارند و بايد به آنها داده شود! آن چه يهودى ها باآلمان كردند، كم و بيش با برخى كشورهاى اروپايى ديگر - مثل اتريش، سوئيس، فرانسه،حتى تا چند سال قبل با واتيكان - نيز انجام دادند؛ همه بايد خسارت بدهند؛ اين خسارتتمام شدنى نيست! همه سياست مداران، خبرنگاران، روشنفكران، كارگزاران و نخبگان غرببايد در مقابل بناى يادبود كوره آدم سوزى سر تعظيم فرود بياورند؛ يعنى همه، داستانىرا كه اصل صحت آن معلوم نيست، مورد تأكيد قرار دهند و خود را بدهكار آن داستانقلمداد كنند. اينها روش هايى است كه در تبليغ دارند و همه معطوف به مظلوم نمايىاست».20

  ب) انگيزه غرب در طرح و تبليغ هولوكاست
  در يك جمع بندى، اهداف اروپا و آمريكا از اين اقدام، عبارتند از:
  1. تخليه حداكثرى جماعت يهود از درون سرزمين هاى يهودى به يك مكان مشخص.
  2. تمركزدهى به يهود در محل اتصال سه قاره و استقرار اسرائيل در قلب خاورميانه، براىايجاد يك پايگاه ديدبانى بر منابع غرب در خاورميانه.
  3. ايجاد منطقه امنيتى غربدر قلب مناطق اسلامى، براى نظارت و ديده بانى بر منافع امنيتى غرب از درونمنطقه.

  نقد دلايل هولوكاست
  با وجودتمام تدابير، امكانات و حجم عظيم تبليغات جهانى به كار گرفته شده جهت اثبات اينواقعه، تاكنون ده ها مورخ برجسته اروپايى و صدها استاد بلندآوازه و متخصص شناختهشده بررسى اسناد تاريخى، با ارائه اسنادى كه هيچ صاحب نظرى نمى تواند در صحت آنهاكمترين ترديدى روا دارد، به روشى كاملاً علمى اثبات كرده اند كه ماجراى هولوكاست وكوره هاى آدم سوزى، اتاق هاى گاز قتل عام 6 ميليون يهودى و هر آن چه صهيونيست ها دراين باره ادعا مى كنند، دروغ محض و يك داستان ساختگى است كه واقعيت آن يقيناً بااسناد موجود، زير سؤال رفته، مدارك و شواهد ادعايى يهوديان بدون اعتبار وابطال پذير است. افرادى همچون مارك وبر، روبرت فوريسون، فردريك توبن، روژه گارودى،ديويد ايروينگ، آرمان امادروس و داريوژ راتايژاك و... از اين گروه متخصصان هستند كهاغلب به «تجديدنظر طلبان» مشهور مى باشند.21

  1. اتاق هاى گاز
  يكى از مهم ترين ادعاهاى يهوديان و متفقين بعد ازجنگ جهانى دوم، اين بود كه آلمان ها، يهوديان را در اتاق هاى گاز مى كشتند. تحقيقاتعلمى اى كه درباره مكان هاى مورد ادعا، انجام شده، عدم صحت آن را ثابتمى كند.
  پروفسور «روبر فوريسون»، نويسنده و محقق برجسته فرانسوى، متخصص وكارشناس عالى رتبه اسناد و مدارك تاريخى، مى گويد: «من تا سال 1960 به واقعيت كشتاربزرگ در اتاق هاى گاز اعتقاد داشتم. پس از چهارده سال انديشه و مطالعه شخصى و آنگاه چهارسال تحقيق بى وقفه و خستگى ناپذير، همانند بيست نفر از نويسندگان «رويزيونيست» (تجديدنظرطلب) تاريخى، اطمينان يافتم كه با يك دروغ بزرگ تاريخى مواجههستم. از اردوگاه هاى «آشويتس» و «بيركناو»، چندين مرتبه بازديد كردم. دراردوگاه هاى «اشتروتهوف» (در آلزاس فرانسه) و «مايدانك» (در لهستان)، مكان هايى راكه به عنوان «اتاق گاز» معرفى مى شدند، بررسى كردم. در مركز اطلاع رسانى يهود درپاريس، آرشيوها، دست نويس ها، شهادت هاى كتبى، اسناد مربوط به بازجويى محكومان جنگجهانى دوم و دادگاه نورنبرگ و هزاران سند و مدرك ديگر به جا مانده از آن دوران رامطالعه كردم. براى يافتن پاسخ سؤال هاى خود، بى وقفه از متخصصان و تاريخ دانان پرسشكرده ام. سال ها، اما بيهوده به دنبال فقط يك بازمانده از بازماندگان جنگ بودم كهبه چشم خود اتاق هاى گاز را ديده باشد؛ به حتى يك مدرك، فقط يك مدرك راضى بودم؛ اماهمين يك مدرك را هم نيافتم. در مقابل، آن چه يافتم، تعداد بى شمارى مدارك مجعولبود. پس از آن، با سكوت، مزاحمت، دشمنى، توهين و بالاخره ضرب و جرح و محاكمه مواجهشدم».22
  پروفسور «روژه گارودى»، محقق مسلمان فرانسوى نيز با تحقيقات خود در اينزمينه دريافت كه از يك سو گاز HCN قيمت و هزينه زيادى داشته، در نتيجه گران ترينشيوه اعدام محسوب مى شودو از سوى ديگر، مكان هايى كه يهوديان از آن به عنوان اتاقگاز نام مى برند، اصلاً قابليت چنين كارى را ندارند؛ زيرا اين گاز بايد در يك پوششىاز فولاد اكسيدنشدنى باشد و درب ها نيز بايد مجهز به لولاهايى از پنبه نسوزكائوچويى مخصوص يا تفلون باشد. متخصصان پزشكى قانونى پس از بازديد از اين مكان هااظهار داشتند كه استفاده اين تأسيسات از گاز HCN، فوق العاده خطرناك است و در اينمكان ها هيچ تجهيزاتى براى مهار اين گاز در نظر گرفته نشده است.23

  2. كوره هاى آدم سوزى
  از ديگرادعاهاى صهيونيست ها اين است كه نازى ها، يهوديان را در كوره هاى آدم سوزىمى سوزاندند. اين ادعا، امروزه به عنوان يك دروغ تاريخى شناخته شده است.
  «وئيسمارشالكو»، درباره اتاق هاى گاز و كوره هاى آدم سوزى اسناد جالبى ارائه مى كند. يكىاز اين اسناد، مقاله اى از «شم»، روزنامه زيرزمينى ناسيوناليست هاى يهودى فرانسهاست كه در 8 ژوئيه 1944م. درباره وضعيت 9 اردوگاه از اردوگاه هاى نگهدارى و توقيفيهوديان در آلمان توضيح مى دهد. در اين گزارش، حتى يك كلمه هم از قلع و قمع يهوديانيا بدرفتارى با آنان نيست. در اين گزارش همچنين هيچ حرفى از اتاق هاى گاز،اردوگاه هاى مرگ و يا بچه كشى به ميان نمى آيد. درست در نقطه مقابل آن، گزارش «شم» مى گويد كه [بچه هاى 2 تا 5 ساله را به كودكستان هاى مختلف برلين مى فرستادند تا ازكمك هاى ويژه اى برخوردار شوند]. مارشالكو توضيح مى دهد كه چگونه زير نظر يهودياندر پايان سال 1945م. اردوگاهى چون «داخو» مورد تخريب و بازسازى هدف دار قرارگرفت.
  او مى نويسد: «قبل از هر چيز، منظره زيباى سرسبز و بوستان گونه اردوگاهبايد به كلى تخريب مى شد؛ چون براى سينماروهاى آمريكايى، پذيرش اين امر كه يهوديانرا در دل باغ و بوستان و بسترى از گل و گياه شكنجه مى كردند، كار مشكلى بود؛ بهويژه وقتى آنها را به سينماها كشانده بودند تا صحنه هاى مخوف و ترسناك (اردوگاه ها) را نشانشان دهند. از اين رو، به كارگران جديد اردوگاه دستور دادند مثلاً يك گودالخون كه لوله اى از آن به خارج مى رفت، بسازند تا طورى به نظر آيد كه از اين گودال،خون يهوديان از طريق آن لوله، تخليه مى شده است. محوطه استحمام زندانى ها، اتاقرخت كنى آنها و محوطه هاى ورودى، تماماً بايد بازسازى مى شدند تا به صورتى درآيندكه به كوره آدم سوزى اى كه يهوديان ادعا مى كردند، شبيه باشند».24

  3. شش ميليون كشته يهودى
  بر اساستحقيقات و مستندات تاريخى، چنين چيزى نيز اصلاً واقعيت نداشته است. مارشالكو برمبناى شواهد متعدد آمارى نشان مى دهد كه تمام يهوديان اروپا در سال 1933م. بالغ بر 5.600.000 نفر بوده اند و اين رقم، مورد تأكيد يهوديان آمريكا نيز مى باشد. اگر ازاين تعداد، يك ميليون يهودى بيرون خط مولوتف - روبين تروپ، كسر شود و اگر يهوديانساكن در كشورهاى بى طرف و متفقين را هم كسر كنيم، رقم 2.500.000 باقى مى ماند؛ درحالى كه بنا به نظر كارشناسان، جمعيت يهوديان ساكن در قلمرو هيتلر و هيملر، به نيمميليون هم نمى رسيد.25
  مارشالكو مى افزايد: «در بالاترين سطح ممكن، تعداديهوديان جان باخته را نمى توان بيش از 500 تا 600 هزار نفر دانست؛ اما در مقايسه بااين، ملل مسيحى تلفات به مراتب بيشترى را متحمل شدند. اجازه دهيد ملت كوچك مجارستانرا در نظر آوريم كه كل جمعيت آن شايد از تعداد يهوديان امروز بيشتر نباشد. تعدادقربانيان جنگ مجارستان، چه آنهايى كه در بمباران هاى هوايى مرده بودند و يا اين كهدر اردوگاه هاى مرگ سيبرى از گرسنگى جان باخته اند و يا يخ زده باشند، حداقل به رقميك ميليون نفر مى رسيد».26

  جمع بندى
  1. نحوه برخورد غرب با هولوكاست و جلوگيرى از تحقيقات علمى ومستند دانشمندان، نه تنها با ادعاى آزادى عقيده و بيان منافات دارد، بلكه خود حاكىاز ساختگى و غيرواقعى بودن اين قضيه است.
  2. مدعيان حقوق بشر با بزرگ نمايى بخشى از جنايات جنگ جهانى دوم - در مقابل ساير جناياتى كه در اين جنگ اتفاق افتاد؛ مانندبمباران اتمى ژاپن توسط آمريكا و همچنين ساير نسل كشى هايى جهان - سياسى بودنجانبدارى خود از حقوق بشر را به اثبات رسانده اند.
  3. بر اساس تحقيقات علمى ومستندات تاريخى انجام شده توسط محققان و متخصصان، ماجراى هولوكاست و كوره هاىآدم سوزى، اتاق هاى گاز قتل عام 6 ميليون يهودى و هر آن چه صهيونيست ها در اين بارهادعا مى كنند، دروغ محض و يك افسانه ساختگى است.
  4. با دروغ بودن افسانههولوكاست، اساس تشكيل دولت اسرائيل و توجه مضاعف به اين مولود بى هويت انگليس وآمريكا، زير سؤال مى رود.
  5. بر فرض قبول هولوكاست، با چيزى جز «ادعاى ظلممسيحيان در حق يهوديان» مواجه نيستيم؛ اما وقتى غرب با دفاع از هولوكاست، ادعاى ظلمبه آنها را مى پذيرد و ادعاى جبران خسارات وارده به يهود را دارد، چرا اين خسارت رااز جيب ملت هاى ديگر پرداخت مى كند؟ اروپا در صورت پافشارى بر وقوع هولوكاست وجبران خسارت، بايد قسمتى از زمين هاى خود را در اختيار صهيونيست ها قرار دهد. تنهااين گونه، غرب مى تواند خود را از چالشى بزرگ در مقابل يهود - كه خود رإ؛ّّج مظلوممى دانند - و يك ميليارد مسلمان رهايى بخشد.
  6. واقعيت اين است كه افسانههولوكاست با فلسفه وجودى دولت اسرائيل و منافع حياتى صهيونيسم بين الملل و دولت هاىغربى ارتباطى ناگسستنى دارد و برجسته كردن مسئله هولوكاست، صرفاً سرپوش نهادن برماهيت نامشروع اعمال توسعه طلبانه و جنايات رژيم اسرائيل در فلسطين و جهانمى باشد.

  پى نوشت:
  1. در بعضى از متون به جاى واژه Kaustos، از واژه Kaiein استفادهشده است.
  2. محمد احمدى، پژوهه صهيونيست (مجموعه مقالات)، مركز مطالعات فلسطين. (مقاله واقعيت يهودستيزى، ص 214).
  3. اين واقعه قبل از بعثت پيامبر اسلامصلى الله عليه وآله در يمن اتفاق افتاده است و در سوره مباركه بروج به آن اشاره شدهاست. در اين واقعه هولناك، جمع انبوهى از مردان، زنان و كودكان، در حالى كه غل وزنجير بر دست و پا و گردن آنها زده اند، تنها به خاطر ايمان به خداوند و پيروى ازحضرت مسيح، زنده زنده به درون آتش انداخته و سوزانده شدند.
  4. پروفسور روبرفوريسون، اتاق هاى گاز در جنگ جهانى دوم، واقعيت يا افسانه؟ ترجمه دكتر سيدابوالفريد ضياءالدينى، مؤسسه فرهنگى - پژوهشى ضيا.
  5. حسين شريعتمدارى، هولوكاستافسانه نيست، روزنامه كيهان، 22 آذر 1384.
  6. عبدالله محمد سيندى، استاد دانشگاهنيويورك، هولوكاست افسانه اى خاص صهيونيسم است، خبرگزارى مهر، 1384.11.6.
  7. اينروز، روز آزادسازى اردوگاه اسراى جنگى آشويتس در لهستان، توسط ارتش سرخ روسيه درجنگ جهانى دوم است.
  8. ر.ك: هولوكاست؛ دروغ تاريخى 27 ژانويه.
  9. نام يكى ازكوره هاى آدم سوزى؛ ساير اين كوره هاى خيالى عبارتند از: داخائو، تربلينكا، بيركناو.
  10. روژه گارودى، محاكمه صهيونيسم اسرائيل؛ ترجمه جعفر ياره، احمدنخستين، مجيد خليل زاده، ص 149-150.
  11. همان، ص 150.
  12. از هولوكاست تاتشكيل دولت اسرائيل، پايگاه اطلاع رسانى رسا.
  13. محاكمه صهيونيسم اسرائيل، ص 56.
  14. يورى ايوانف، صهيونيسم، ترجمه ابراهيم يونسى، ص 129.
  15. محمدرضاواحدى، بوى خون، ص 44-45.
  16. ر.ك: پژوهه صهيونيست، ص 225.
  17. نشريه نداءالقدس، ارگان جنبش جهاد اسلامى، دفتر تهران، 1376.10.30، ص 16.
  18. روژه گارودى،محاكمه آزادى، ترجمه جعفريان و ديگران، مؤسسه انديشه معاصر، 1377، ص 8.
  19. هولوكاست منافع، اقتصادى - سياسى صهيونيسم را تأمين مى كند، خبرگزارى مهر.
  20. سخنان مقام معظم رهبرى در همايش بين المللى رسانه هاى جهان اسلام در حمايت ازانتفاضه فلسطين، 1380.11.11.
  21. اسرائيل شاهاك، تاريخ يهود، مذهب يهود، بارسنگين سه هزاره، ترجمه مجيد شريف، نشر چاپخش، 1376، ص 20.
  22. پروفسور روبرفوريسون، اتاق هاى گاز در جنگ جهانى دوم واقعيت يا افسانه؟ ترجمه دكتر سيدابوالفريد ضياء الدينى.
  23. روژه گارودى، اسطوره هاى بنيان گذارى سياسيتاسرائيل، ترجمه حميدرضا آژير.
  24. فتح جهان با دروغى به نام «كوره يهودى سوزى«،سايت علمى يهود.
  25. فاتحين جهانى، ص 181-182.
  26. فتح جهان با دروغى به نام» كوره يهودى سوزى
  ویرایش توسط کاوه : ۱۳۸۸/۰۸/۰۶ در ساعت ۱۵:۰۸ دلیل: تغيير فونت

 2. صلوات ها 2


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 2

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود