امام خامنه ای:
حامیان کشتار 17 شهریور، مدعی حقوق بشر شده‌اند
كسانى كه از سركوب خونین قیام پانزده خرداد و قتل عام هفده شهریور با وقاحت تمام دفاع كردند، امروز دم از حقوق بشر مى‌زنند.

كسانى كه پنجاه و چند سال دیكتاتورى سیاه پهلویها را پشتیبانى كردند، امروز تهمت دیكتاتورى به جمهورى اسلامى مى‌زنند،

كسانى كه با ویران كردن و غارت منابع كشور و تحمیل صنعت معیوب و ناقص و وابسته، دهها سال ایران را از كاروان جهانى عقب راندند ، امروز شكوفاییها و معجزه‌هاى سازندگى انقلاب را ندیده مى‌گیرند، كسانى كه هنوز در آرزوى رجعت ایران به دوران سیاه و نكبت‌بار پادشاهى‌اند، نظام نوین و تازه نفس و جوان انقلابى را مرتجع مى‌نمایند!

21/11/1377


حامیان کشتار 17 شهریور، مدعی حقوق بشر شده‌اند