امام علی علیه السلام : قدر راهی است تاریک ان را نپیماید. دریایی است ژرف و عمیق در ان وارد نشوید.رازی است خدایی. در ان خود را به زحمت نیندازید. رسول خدا (ص) می فرمایند : همه چیز به حکم قضا و قدر الهی است. و تمام کارها بین این دو جریان دارد. هیچ یک از شما تا ایمان به مقدرات نداشته باشید. مومن نخواهید بود. و باز می فرمایند. خداوند مقدرات عالم را پیش از ان که اسمان و زمین را خلق کند. تقدیر کرده است. وایشان باز میفرمایند:در شگفتم برای مومن . قضای الهی بر او جاری نمی شود .مگر اینکه برای او خیر است. چه در ظاهر خوشایند باشد و چه نا خوشایند .اگر مبتلا کرد. کفاره گناهانش باشد. و اگر بخشش کرد .گرامیش داشته است. و در تمام قضا های خداوند برای مومن خیر است.
امام صادق علیه السلام می فرمایند : دعا قضای مبرم و حتمی را بر می گرداند. پس بسیار دعا کن .که ان کلید هر رحمت و پیروزی در هر اجابت است.و به انچه نزد خدای عز و جل است .جز به وسیله دعا نتوان رسید. و هیچ دری کوبیده نشود .جز اینکه امید به باز شدن ان نزدیک شود.