وایبر صهیونیستیمردم ایران! به اسرائیل کمک نکنید


(گفتاری مفید از مومن نسب برای آنانکه با کلیک های خود در وایبر، گلوله ای می شوند بر قلب کودک فلسطینی)
http://www.aviny.com/clip/TV/viber/viber.aspx?