باسمه تعالی
شاید بعضی تصور کنند که راه ایمان بر کافران بسته است و آنها دیگر به هیچ وجه نمی توانند ایمان بیاورند.
اما این تصور صحیح نیست چرا که قرآن مجید در آیه شش سوره بقره می فرماید: «
ان الذین کفروا سواء علیهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لا یومنون »
از جمله « لا یومنون » استفاده می شود که راه ایمان برای کافران همچنان گشوده است؛ زیرا ظاهر نسبت دادن ترک ایمان به آنها این است که آنان می توانند مومن شوند، ولی با میل خود آن را ترک می کنند و اگر به عقاید حق نمی گروند، از سر عناد و به سوء اختیار خودشان است. ایمان فعل اختیاری انسان است و کافران با نابود ساختن سرمایه ی فطرت، توفیق ایمان را از دست داده اند: « الذین خسروا انفسهم فهم لا یومنون »

تفسیر تسنیم