1- در اکثریت ادیان و مکاتب عرفانی بزرگان این ادیان و مکاتب مورد احترام بسیار توسط پیروان شان قرار میگیرند و در برخی موارد همانند خدا پرستش میشوند
و اگر پرستش نشوند تا حد دوست داشتن خدا اینها توسط پبروانشان دوست داشته میشوند.

2- از طرف دیگر اسمانها بصورت طبقاتی از آگاهی هستند.

3- قدرت این ارواح بزرگ بسیار زیاد است از پائین که نگاه کنی در حد قدرت خداست ولی کاملا با قدرت خدا یکی نیست!

4- ارواح متعالی به صورت توده ای از نور هستند و راه را به همه نشان میدهند.

5- میگویند اینها واقعا ارزش دوست داشته شدن و عشق ورزیدن را دارند.

6- چندی پیش در نوشته فردی که به یاد ندارم کجا نوشته بود اشاره کرده بود
که اگر در آسمانهای معنوی نوری سفید و زیبا دیدیم وبه درون ان شیرجه بزنیم وارد بعدی بالاتر میشویم.

7- کسی که از دور تماشا میکند تصور میکند که روحی پائینی توسط این ارواح تسخیر شده است
در حالی که تسخیر شدن با عاشق شدن فرق زیادی دارد. ارواح متعالی روحی را تسخیر نمیکنند
بلکه اجازه میدهند تا روح اماده عاشق شدن عاشق اینها شود و به درونشان کشیده شده به سمت خدا بتواند حرکت کند.


از نوشته های بالا میتوان نتیجه گرفت که اینها تونلهائی از آسمانهای معنوی پائین به آسمانهای معنوی بالاتر هستند.
و تسخیر شدن توسط اینها معنی ندارد بلکه وقتی فرد عاشق اینها شد
و به درون انها جذب شد با این ارواح یکی میشود
و بعد از یکی شدن کالبدش را در درون کالبد این ارواح رها کرده و با کالبدی لطیف تر وارد جهانی بالاتر و لطیف تر میشود.

با این نظریه مسائلی همچون شفاعت، دوست داشتن بزرگانی همچون پیامبر اسلام و فرزندانش و
چگونگی حرکت انسان در زیر راهنمائی پیشروان راهنماهای خلقت به سمت خدا و سایر مسائل تا حد زیادی توضیح داده میشود.


در این باره بیشتر بحث و تحقیق خواهیم کرد.