با سلام
اساس مباحث اعتقادی بستگی به دیدگاه ما نسبت به عامل بوجود آورنده جهان دارد.
در این بحث برخی قائل به بینگ بنگ هستند.
برای وجود این انفجار بزرگ مثل هر انفجار دیگری احتیاج به ماده داریم.
این ماده چگونه بوجود آمده است؟
این ماده یا در وجود خود نیازمند به دیگری است؟ که باید پرسید؛ پس به چه چیزی نیاز مند است؟ نیازمند به امری مادی است یا غیر مادی؟آن امر غیر مادی نیازمند به دیگری است یا خیر؟
یا این ماده به دیگری نیازمند نیست. که با خصوصیات ماده بودن نمی سازد چون حداقل نیاز به مکان دارد پس بی نیاز نیست. علاوه براینکه باید پرسید این مکان آیا مادی است یا غیر مادی؟
اگر غیر مادی باشد پس بعد ندارد ، پس قالب اشاره نیست و امر غیر قابل اشاره نمی تواند مکان قرار گیرد ، اگر این مکان خود مادی باشد احتیاج به مکانی دیگر دارد که در این صورت همین سوالات ادامه پیدا می کند.