1- ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. (سورة بقره آیه 201)
پروردگارا در دنیا و آخرت به ما
نیكی و احسان فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون بدار.
2- ربنا اتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره هن خلاق (سورة بقره آیه 200)
پروردگارا در دنیا رحمت و نعمت به ما عنایت فرما و هر كه از رحمت تو محروم شد در آخرت بهره ندارد.
3- ربنا اتنا من لدنك رحمه و هیّی لنا من امرنا رشدا. (سورة كهف آیه 10)
پروردگارا از جانب خود بر ما رحمتی فرست و برای
رشد عقلی ما وسایل هدایت و ارشاد آماده فرما.
4- ربنا انهم ضعفین من العذاب و العنهم لعناً كبیرا. (سورة كهف آی 69)
پروردگارا آنها كه ما را گمراه نمودند
عذاب آنها را دو چندان كن و از نعمتهای خود محروم ابدی فرما.
5- ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین (سورة آل عمران آیه 53)
پروردگارا، ما به تو و آنچه بر پیغمبرت فرستادی ایمان آوردیم و از رسول تو پیروی كردیم، نام ما را از
شهادت دهندگان به توحید و نیوت قرار ده.
6- ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلایومنوا حتی یروا العذاب الالیم (سورة یونس آیة 88)
پروردگارا اموال آنها را نابود ساز و دلهای آنها را قسی و سخت گردان كه ایمان نمی‌آورند جز به دیدن عذاب سخت.
7- ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین (سورة آل عمران آیة 147)
پروردگارا گناهان ما را بیامرز و
لغزش و اسراف ما را ببخش و قدمهای ما را در راه انجام انجام وظیفه ثابت بدار و بر كفار نصرت و پیروزی بخش.
8- ربنا اغفرلنا و لا خواننا الذین سبقونا بالایمان و لاتجعل فی قلوبنا غلاً للذین امنوا ربنا انك روف رحیم (سوره حشر آیة 10)
پروردگارا، ما و برادران ما را كه در ایمان بر ما سبقت گرفتند بیامرز و در دلهایمان برای گرویدگان به تو
كینه و كدورتی قرار مده كه پروردگارا تو روف و مهربانی.
9- ربنا اصرف عنا عذاب جهنم انّ عذابها كان غراما (سوره فرقان آیه 65)
پروردگارا عذاب جهنم را كه آن عذاب برای همیشه هلاك كننده است از ما دور كن.
10- ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب (سوره ابراهیم آیه 41)
پروردگارا، مرا و پدر و مادر مرا و همچنین مومنین را در روز
حساب بیامرز.
11-ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین (سوره اعراف، آیه 89)
پروردگارا دری از رحمت به سوی ما و قوم ما بگشا كه راه تو راه حق است و تو بهترین گشاینده‌ای.
12- ربنا افراغ علینا صبرا و توفنا مسلمین (سوره اعراف، آیه 126)
پروردگارا به ما تحمل و بردباری عنایت فرما و ما را جزو تسلیم شدگان پیغمبرت بمیران.
13- ربنا اكشف عنا العذاب انا مومنون (سوره دخان آیه 12)
پروردگارا، عذاب را از ما دور بگردان و بر طرف ساز كه ما گرویدگان به تو هستیم.
14- ربنا انزل علینا مائده من اسماء تكون لنا عیدا و لاولنا و احزنا (سوره مائده آیه 114)
پروردگارا، از آسمان برای ما مائده و غذایی فرست كه بر ما و آیندگان «روز عید» باشد.
15- ربنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی الله من شیء فی الارض و لا فی السما (سوره ابراهیم آیه 38)
پروردگارا تو می‌دانی آنچه در پنهان و
آشكار انجام می دهیم، بر خداوند در آسمان و زمین هیچ كار و هیچ چیز پوشیده نیست.
16- ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین (سوره اعراف آیه 22)
پروردگارا، ما بر خود ستم كردیم و اگر تو ما را نیامرزی و به ما رحم نكنی از زیانكاران خواهیم بود.
17- ربنا علیك توكلنا و الیك المصیر. (سوره ممتحنه آیه 4)
پروردگارا در هر كار به تو
توكل می كنیم و از تو استعانت می جوییم كه بازگشت همة ما به سوی توست.
18- ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنا سیاتنا و توفنا مع الابرار (سوره آل عمران آیه 193)
پروردگارا گناهان ما را بیامرز و از بدیهای ما درگذر و بپوشان و ما را با نیكوكاران قرار
ده.
19- ربنا لاتجعلنا فتنه للقوم الظالمین (سوره یونس آیه 85)
پروردگارا مار مورد شكنجه قوم ستمكار قرار مده.
20- ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمین (سوره اعراف آیه 47)
پروردگارا ما را با
مردم ستمكار محشور مفرما.

التماس دعا - تقدیم به سالار شهیدان و شادی روح همه شهدا.