در مجله المستقبل مضمونی تحت عنوان( خواب يا بيرون فگنی مؤقت روح)به نشر رسيده که در آن معلوماتی در مورد خواب وميخانيکيت های آن،از جمله بر مفکوره علمای قديم که ميخايکيت خواب را خارج شدن مؤقت روح ورؤيا را رفتن روح به جاهای مختلف ميدانستند مهر،تأييد گذاشته که کشفيات تازه بيالوژيک تا اندازه ای ميخانيکيت های خواب نيز روشن شده ديگر ضروری نيست که بر نظريات سابقه تأکيد صورت بگيرد: آن نظريات صرف ارزش تاريخی دارند. البته هدف ما خدای ناخواسته بی احترامی علمای مذکور نيست بلکه از اين نگاه ايشان منحيث اشخاصيکه بار اول بالای اين مسايل فکر کرده اند قابل احترام وسپاسگزاری نيز هستند.
علامه صلاح الدين سلجوقی در اثر معروف خود(تجلی خدا در آفاق ،وانفس) می نگارد: امروز ما علمايی از قبيل کانت،لا پلاس،گاليله وغيره را ستايش ميکنيم که در مورد چگونگی کره زمين ونظام شمسی نظرياتی درست ارائه داشته اند اما بيشتر از همه آن شخص قابل قدر است که گفته بود زمين بالای شاخ گاو قرار داشته واگر گاو شاخ خود را حرکت داد در زمين زلزله رخ ميدهد زيرا وی اولين شخصی بود که در اين مورد فکر کرده ونظريه داد" علمای مذکور قابل احترام وبزرگداشت هستند اما يک مسئله مغلق بيالوژيک را به يک مسئله مغلق تر وبه کلی نا معلوم (روح)نسبت دادن برای خواننده هيچ کمک نميکند،زيرا در مورد روح تا حال دانش نيز چيزی نميداند وخداوند نيز صريحاً به ما در مورد اطمنيان داده:{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} [الإسراء : 85] از (ای محمد صلی الله عليه وسلم!)در باره روح ميپرسند. بگو: روح چيزی است که تنها پروردگارم از آن آگاه است،چرا که چز دانش اندکی به شما داده نشده است.خواب يا بيرون فگنی مؤقت روح
هم چنان در آيه 42 سوره زمر-{ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ...}.
علمای طب خواب را چنين تعريف کرده اند: خواب يک نوع فعاليت بيالوژيک است که متصف با ضياع مؤقت شده اندازه آن نزد هر شخصی فرق ميکند. تنبيه خواب از يک قسمت معين دماغ به نام hynothalamns منشأ گرفته واز طرق بصری يا optic tractانتقال می يابد.
واينکه چرا ضرورت به خواب در هر 24 ساعت يک يا دو بار رخ ميدهد صد در صد از نظر بيالوژی واضح نشده اما بصورت عموم گفته شده که خواب کردن در هر 24 ساعت خستگی بدن را رفع ووجود را برای فعاليت های بعدی آماده می سازد خواب مراحل مختلف داشته وشرح همه جزئيات آن در اينجا دلچسپ نخواهد بود اما بطور خلاصه به نکات آينده توجه نمائيد.
مرحله ابتدايی خواب به نام non Rapid eye movement ( Nrem) يعنی مرحله که در آن حرکات چشم سريع نيست ياد می شود در اين مرحله حرکات چشم مريض سست بوده وموج های برقی فعاليت برقی دماغ(EEG) هم ضعيف می شود گراف برقی دماغ نيز مانند گراف برقی قلب بروی ورق ثبت می شود عضلات بدن نيز کم می شود (از همين سبب اگر دست شخصی خوابيده را بلند کنيم بی اختيار دوباره بزمين ميافتد)همچنان فشارخون،تعداد دفعات تنفس وضربات قلب پائين می آيد.خواب يا بيرون فگنی مؤقت روح
به تعقيب اين مرحله،مرحله Rapid eye movementيا مرحله که حرکات چشم سريع است فرا ميرسد که متصف است با فعال شدن مکرر موجه های EEGوزياد شدن وظايف سيستم اعصاب خود کار. اما قدرت عضلی در آن مدت عموماً کم وحتی شايد فلج باشند. ضربات قلب،دفعات تنفس وفشار خون هم بيشتر می شود . اين دوره شايد هر شب 4 -5 بار تکرار شود.
تشوشات خواب وامراض مربوط به آن مبحث جداگانه بود،ودر صورتيکه خوانندگان خواسته باشند در مورد معلومات ارائه خواهد شد.