قانون طبیعت این است كه تو از هر چه هراس داشته باشی همان را به طرف خودت جلب می كنی.

هیجان قدرتی دارد كه جذب میكند .تو از هر چه شدیدا بترسی آن را تجربه خواهی كرد .


مثلا حیوان فورا متوجه میشود كه تو از او وحشت داری. هیچكدام از این ها تصادفی اتفاق نمی افتد . تصادفی در عالم هستی وجود ندارد.


هیجان , انرژی در حركت است. وقتی تو انرژی را جا به جا می كنی انرژی ایجاد میكنی. اگر به اندازه كافی انرژی جا به جا كنی ماده به وجود می آوری .فكر انرژی خالص است ...


هر فكری كه تو اكنون داری یا قبلا داشتی یا در آینده خواهی داشت خلاق است.


انرژی حاصل از فكر هرگز نمی میرد .این انرژی از فكر تو و ذهن تو وارد عالم هستی می شود و برای ابد ادامه پیدا می كند.


همه افكار به هم مربوط هستند. افكار با هم تلاقی پیدا می كنند.


در مسیر اعجاب انگیزی از انرژی با هم تقاطع پیدا می كنند و نقش بدیع و زیبایی از پیچیدگیهای غیر قابل باور به وجود می آورند .


همان طور كه دو چیز مشابه همدیگر را جذب می كنند دو انرژی مشابه هم یكدیگر را جذب می كنند و توده ای از انرژی مشابه به وجود می آورند.


بنابراین حتی افراد معمولی اگر فكرشان(دعا. امید. آرزو . رویا .ترس) به اندازه كافی قوی باشد میتوانند نتایج شگفت انگیزی را به وجود آورند.


زندگی نمیتواند به هیچ طریق دیگری خودش را نشان دهد جز آن طریقی كه تو تصور میكنی خودش را نشان خواهد داد .تو با فكر كردن خلق می كنی.

پس همیشه به بهترینها فكر كن ...نحوه تکلم انسانها بیانگر نحوه تفکر آنهاست. مثبت بیندیشیم و مثبت بگوییم تا انرژی مثبت خود را به دیگران منتقل کنیم.مامیتوانیم نحوه بیان خود راتغییردهیم . برای نمونه :مسئله دارم ... نگوییم مشکل دارمشاد و پر انرژی باشید ... نگوییم خسته نباشیدصد در صد خواهد شد ... نگوییم ای کاش میشدعالی هستم ... نگوییم بد نیستم