سلام

فرض کنید در جامعه ای غیر اسلامی زندگی می کنید و مثل همیشه سوار اتوبوس می شوید که به سر کار بروید. کسی کنار شما می نشیند که احتمالا آدم معمولی آن جامعه است و شروع به صحبت می کنید و می فهمید ایستگاه بعد می خواهد پیاده شود. در این میان او می فهمد شما مسلمان هستید. و می پرسد اسلام چیست! چه جوابی به او می دهید تا او تحت تاثیر قرار بگیرد. مثلا طوریکه بعد از این دو دقیقه بفهمد چیزی خاص در آن است که در بقیه اعتقادات نیست. خیلی دوست دارم جوابهای دوستان و کارشناسان را بشنوم.

موفق باشید