*ایاک نعبد و ایاک نستعین*

«تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم»

در زمینه ی اینکه چرا با وجود اینکه مقام جای تواضع است ، با این همه نون جمع در آن به کار رفته است؟

امام رازی «در تفسیر الکبیر» خویش آورده است:

در شریعت ما آمده است که اگر کسی کالایی چند را دریک معامله بدیگری بفروشد،وسپس پاره ای از آنها معیوب در آید،مشتری راست که معامله را همان گونه بپذیرد و یک جا رد کند ونمی تواند کالای معیوب را پس دهد و سالم را بپذیرد. در اینجا نیز از آن رو که بنده بندگی خویش را ناقص و معیوب همی بیند.آن را به تنهایی به حضرت باری تعالی عرضه نمی کند.بل عبادت دیگر بندگان از جمله انبیا و اولیا و صالحان را به آن پیوند میدهد.و همه را یک جا عرضه می کند،به این امید که عبادت وی نیز در آن بین مقبول افتد،چرا که عموم آن عبادات بی تردید مقبول می افتد و چون پذیرفتن سالم و پس دادن معیوب معامله ای است که پروردگار خود بندگانش را از آن نهی کرده استو این کار شایسته بزرگواری حضرت باری نیست،از این رو راهی جز قبول مجموع نمی ماند که آن خود مراد است.

کلیات کشکول شیخ بهایی به ترجمه ی نیلوفر قلی پور صفحه ی 12