جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: عبادت

 1. #1

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  علاقه
  نوشتن
  نوشته
  71
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  281

  عبادت
  این قرآن است که دین اسلام را سر زنده نگاه داشته است.

  سال نو بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد


  یا مانع
  ای مانع ــ ای باز دارنده ی (شر و بلا)
  ای بـــــه هنگــــام بلاهــــای جهـــــان
  باز دارنــــده تــــــوئی در هـــــر زمــــــان

  یا دافع
  ای دافع (ظلم و ستم) ــ ای از بین برنده
  ای خــــــدای حـــــــامی افتادگـــــــان
  می بــری از بـــین ظلــــــم ظالمــــــان
  بار الهـــــــا بنـــــــدگانرا وارهـــــــان
  از ســــــتمهای جمیــــــــع ظالمـــــــان


  یا رافع
  ای رافع (مشکلات) ــ ای بالا برنده موجودات (مادّی و معنوی)
  ای خــــــدای رافــــــع کــــــلّ وجــــــود
  بر همـــــه اوصـــــاف تــــو گــــــویم درود
  ای کــه از تــو برطــرف شـد مشــکلات
  وی تــوئی مشکل گشـــــای معضـــــــلات

  یا صانع
  ای سازنده
  ای جهــــان ســــازنده ی کـــــل حیـــــات
  از تــو شـد مـا را حیـــات و هـــم ممـــــات

  یا نافع
  ای سود رساننده
  ای خــــدای بهـــــره ده ، بـــر دو جهــــــان
  سـود بخشـــی مـــی کنــــی بــر بنـــدگان

  یا سامع
  ای شنونده
  ای نیوشـــــان همـــــــه ســـــرّ نهـــــان
  آرزو هــا بـــر تـــو مــی باشـــد عیـــــان

  یا جامع
  ای فراهم آورنده
  ای فــــــــراهم آورنــــــــده در جهــــــــان
  وی ســــبب ســـــاز امــــور بنـــــــدگان

  یا شافع
  ای شفاعت کننده ــ ای شفاعت پذیر
  آن خداونـــــــــد پذیرنــــــــده تــــــــــوئی
  شـــــافع انســـــان شـــــرمنده تـــــوئی
  خــــواهش مــــا را پـــــــذیرا بـــــــوده ای
  بــی ســبب بــر جـــرم مـــا نفــــزوده ای

  یا واسع
  ای وسعت دهنده ی (نعمت ها)
  ای خــــدا ، مــــی گســـــترانی نعمتــــت
  خــــوان لطــــف شـــد نشـــان رحمتــــت
  یا موسع
  ای گشایش دهنده
  ای بــه مهـــر خــــود نــــوازش مــــی دهــــی
  کــــار مـــــردم را گشــــایش مــــی دهــــی
  ای گشـــــایش بخــــــش اوضــــــاع وجــــــود
  مـــی دهـــی بـا بخششــت بــر مــا نمــــود
  قرآن
  یک باغ بزرگ می شناسم
  باغی که در آن ، بهار پیداست
  سی شاپرک قشنگ در باغ
  بر سبزه و سبزه زار پیداست

  هر گوشه و هر کنار این باغ
  سرشار ز عطر یاسمن ها
  از عطر گل محمدی تا
  عطر گل و سبزه و چمن هاست

  این باغ بزرگ، باغ شادی است
  روییده در آن ، نهال لبخند
  هر برگ گل و درخت آن هست
  سر شار ز آیه ی خداوند

  این باغ بزرگ هدیه ای دارد
  از خوبی و عشق و مهر و ایمان
  این باغ بزرگ مهربان است
  این باغ بزرگ ، هست قرآن


  قرآن
  فَقرَؤُا مَاتَیَشَّرَ القُرآنِ
  «تا آنجا که می توانید قرآن بخوانید »

  بخوان آیات بس زیبای قرآن
  کلام نغز و روح افزی قرآند

  سحر گاهان تلاوت کن به اخلاص
  سپس اندیشه در معنای قرآن

  بخوان این معجزه و آنگاه بیندیش
  همین بس شاهد گویای قرآن

  شفای آنچه درد است و مصائب
  بجوی از مکتب والای قرآن

  هدایت آفرین است و سعادت
  اطاعت گر کنی فتوای قرآن

  همی بر اهل عصیان و منافق
  زیاد آرد شگفتی های قرآن

  بلی، آثار ذات کربلائی
  نمودار است در هر جای قرآن

  نگنجد فهم اسرارش به افکار
  که بی پایان بود دریای قرآن

  بخوان تا می توانی علم تفسیر
  ولی کوشش نما اجرای قرآن

  خدایا رحمتی فرما به «ذوقی»
  شود جویده ودای قرآن

  یا حنّان
  ای پر مهر
  ایکـــــه مهــــرت بـــــر همـــــه تابنــــــده تــر
  بخششــــت بـــــر بنـــــــدگان پاینــــــده تــر
  یا منّان
  ای بسیار بخش ــ بسیار با بخشش
  ای کـــــــه دانـــایی و پر بخشــــش خــــدا
  در همــــــه کــــاری بـــــه بنــده رهنـمــــا
  یا دیّان
  ای پاداش دهنده
  مـــی دهـــــی پـــاداش و بخشـــنده تـــوئی
  آن خـــــدای مهـــــر و پاینـــــده تـــــوئی
  یا برهان
  ای رهنما
  رهنمــــائی ای خـــــدا ، در هـــــر زمـــــــان
  آگهـــــــی بـــــــــر آرزوی ایــــــن و آن
  یا سلطان
  ای پادشاه
  پادشـــــاهی بــــر وجــــود بــــودو هســــت
  بنــــدگان را تــــو نمــــودی حــــق پرســـت
  یا رضوان
  ای خشنود
  ذکر نامــــــت واژه ی خشــــنود شــــد
  نــا توان را مایـــــه ی بهبـــــود شــــد

  یا غفران
  ای آمرزنده
  ای خداونـــــــدی کـــــه آمرزنــــــده ای
  خواهـــد آمــرزش ز تـــو ، هـــر بنــده ای
  یا سبحان
  ای آمرزنده
  نــام ســــبحان واژه ی پاکیزکیســـــــت
  ذکــر اوصــافت نشــان بندگیســــــــت
  یا مستعام
  ای یاری دهنده ــ ای که از تو در خواست یاری میشود
  ای تـــــوئی یـــــاری دهنــــده در جهـــــان
  بر همــــه مخلــــوق خــــود ای مهربـــان
  یا ذالمنّ و البیان
  ای دارای بخشش و بیان
  ای خـــدای بخشــــش و علـــــم بیــــــان
  هـــــر بیــــانی از تــو شــد بر ما عیــــــان

  یا خیر الغافرین

  ای بهترین آمرزندگان

  ای گنـــــــه بخـــــــش تمـــــــام بنـــــــدگان

  بهتـــــــرین معبـــــــود آمرزنــــــــدگان


  یا خیر الفاتحین

  ای بهترین گشایندگان ــ ای بهترین ره گشایان

  بـــــــار الهـــــــا،در گشـــــایش برتــــــری

  ره گشـــــایان را همیشـــــه ســـــروری

  یا خیر الناصرین

  ای نیکو ترین یاری دهندگان

  ای تــــــوئی نیکـــــوتریـن یـــــــاری رســـــان

  ســـــرور یـــــــاری رســـــانان جهـــــــان

  یا خیر الحاکمین

  ای نیکو ترین داوران

  ای تــــــــــوئی نیکــــــــــوترین داوران

  عـــــادلی و هـــــر کجـــــا داری نشــــان


  یا خیر الرّازقین

  ای نیکو ترین روزی دهندگان

  ای خــــــــدا،روزی ده خلقـــــــان تــــــــوئیی

  بهتــــــرین دارنـــــده ی احســــان تــــــوئی

  یا خیر الوارثین

  ای بهترین بازماندگان

  ای خداونـــــــد قـــــــدیم و جـــــــاودان

  بهتــــــرین مانـــــــدگاران جهـــــــان
  یاخیرالحامدین

  ای نیکو ترین سپاس دارانــ‌ ای بهترین سپاس شدگان

  ای خداونــــــــدیکـــــــه گوئیمـــــــت ســــــپاس

  کـــــــس نشــــــد در برتــــــــری بــا تــو قیـــــاس

  یا خیر الذّاکرین

  ای بهترینیادآوران

  بهتــــــــرینذکــــــــر دل یـــــــــاد آوران

  نــــــام تـــــو باشــــد چــــراغرهــــروان
  یا خیر المنزلین
  ای نیکو ترین نازلکنندگان
  بهتـــــرین نــــــازل کننــــــده هـــــرزمـــــان
  ایـــــن تـــــوئییــــــزدانپــــــاک مهربــــــان

  یا خیر المحسنین
  ای بهترین نیکی کنندگان

  بار الهــــــا،محســــن وبخششـــــگری

  نیــــک کــــرداران به گیتــــی ســـــروری

  بهتـــــــرین نیکــــــی کنــــــان ویـاوری

  بـــر همــــه مخلـــــوقخــودهــم،داوری
  اهل آ سمان و زمین به خاطر ظهور او خوشحال می شوند،پرندگان هوا وماهیان دریا با ظهور او شادی میکنند. امام جعفر صادق(علیه السّلام)

  قرآن بخوانید وآن را حفظ کنید زیرا خدای متعال دلی را که ظرف قرآن است عذاب نمی کند. حضرت علی(علیه السّلام)

  یا سیّدالسادات ای سرور سروران ای خداونــــــــد کـــــــریم ومهربــــــــان ســــــرور اعــــــلای کــــــل ســـــروران یا مجیب الدّعوات ای برآرنده ی نیازها ــ ای پاسخگوی خواسته ها ای کـــه پاســـخگوی باشـــی در جهــــــان در جـــــواب هــــــر نیـــــاز بنــــــــدگان یا رافع الدّرجات ای فرازنده ی پایه ها ــ ای آنکه درجات را بالا می بری ای خــــــدای پایـــــــه وجـــــــاه ومقـــــــام نامــــــداران را تــــو کـــــردی نیکنــــــام ای فرازنــــــده،بــــــــه گیتـــــی ذوالانـــــام هــر کـــه را خــواهی،دهــی جـاه مقـام یا ولّی الحسنات ای دارنده ی نیکوئی ها ــ ای دوست دار نیکوئی ها دوســـــت داری نیکـــــوئی را در جهـــــان ویــن صــفت میمــــــون بــــود بــــر بنــــدگان یا غافر الخطیئات ای آمرزنده ی لغزشها ای کــــه آمرزنــــده ی لغــــزش تـــــوئی بنـــــدگان را در گــــــه پـــــوزش تـــــوئی گـــــر فریبــــــی بــــرد،دل را بـــــر بــدی بخشــــش از تــــو آیــــــدم،ای ســـرمدی یا معطی المسئلات ای برازنده ی درخواست ها ــ ای پذیرنده ی درخواست ها ای پذیرنـــــده بــــــه آمــــــال بشــــــر چــــــاره ســـــاز کــــــلّ امیــــــال بشــــر یا قابل التّوبات ای پذیرنده ی توبه ها تـــا تــــوئی بخشـــــنده ی عـــــذر وگنـــــاه از گنــــــه آرم بـــــــه درگاهــــت پنــــــاه ! یا سامع الاصوات ای شنونده ی صداها ای نیوشــــای صــــــدای بـــــی صــــدا ذکـــــر اوصــــافت نشــــد از مـــــا جـــــدا ای یـگانـــــه،هـــــر ترانـــــه از تــــو خــــوش صـــــوت و نغمــه بــی بهانـــه از تــو خـــوش یا عالم الخفیّات ای دانای نهان ها ای کـــــه دانــــائی بـــــه اســــرار نهــــــان آگــــــه از نجــــــوای حــــــال بنــــــدگان ! یا دافع البلیّات ای دور کننده ی بلاها مـــی کنـــی دور،از وجـــود مــــا بــــلأ ذکــــر نـــــام تــو،بـــود مـــــا را دعـــــاء یا الله ای خدا ای خــــــــدا،ای انتهــــــــای آرزو نـــــا تــــــو آغـــاز راه و جســتجو ای بنــــام تــــو زبان گویـــند کلام نیســت زیبــاتر ازایــن اسماء نام یا رحمـــــــن ای بخشنده ای توئـــــــی بخشنـــــــده و اصــــــل وجـود کـــــــلّ مخلوقنــــــد در حــــال ســـجود یا رحیــــــــــم ای مهربان ای خـــــــدای مهربـــــــان انـــــــس و جـــــــان قبلـــــه ی توحیـــــد مخلــــوق جهــــان یا کریـــــــم ای سخی و بخشنده ای ســـخی،از تـــو جهـــــان را زندگیســــت فضــــل احســانت همـــه بخشندگیســــت یا مقیـــــــم ای پا برجا ای خــــــدای بــــــی مثــــــال و اســــــتوار پـــــای بر جــــــائی همیشــــــه پایـــــــدار ای مقامــــت بـــر همـه هســــتی مقـــــیم مانــــدگاری بــــر تــــو زیبــــد، ای حکــــیم یا عظیــــم ای بزرگ ای بــــــزرگ و صـــــاحب عـــــرش عظــــیم بر تـــو زیبـــد ایـــــن بزرگـــــی ای کــــــریم یا قدیـــــــم ای دیرین ای تـــــوئی دیــــــرین خداونـــــد علــــــیم فکـــــرتم بـــر در گهـــــت گشـــــته مقـــــیم یا علیــــــــم ای دانا ای خــــــدای آگـــــه از هـــــر دو جهـــــــان هــــم تـــــوئی دانــــای پیـــــدا و پنهــــــان یا حلیــــــــم ای بردبار ای خداونـــــــــد ســــــــلیم و برد بــــــــــار ایـــــن جهانــــــت را نمــــــودی بر قـــــرار یا حکیم ای خرد مند ای خــــدا، با حکمـــــت و دانـــــش تـــــــوئی و آن حکــــــیم صــــــاحب بیـــــنش تـــــــوئی

  یا رافع
  ای رافع (مشکلات) ــ ای بالا برنده موجودات (مادّی و معنوی)
  ای خــــــدای رافــــــع کــــــلّ وجــــــود
  بر همـــــه اوصـــــاف تــــو گــــــویم درود
  ای کــه از تــو برطــرف شـد مشــکلات
  وی تــوئی مشکل گشـــــای معضـــــــلات

 2. صلوات ها 2


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود