آقا یه چیز میخوام بگم دیگه خواهشا جواب ندین بهش چون جواب نداره

به نظر من و به نظر تاریخ ابوبکر از شخص رسول الله افضل است. میگی چرا؟ خب بذار بگم
چون که رسول الله فکرش نمیرسید که واسه خودش جانشین انتخاب کنه ولی ابـــوبــــکر این کار رو کرد پس حتما عقلش بیشتر از پیامبر میرسیده دیگه.