فاصله صفا و مروه با فاصله حرم امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) یکی استفاصله صفا و مروه با فاصله حرم امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) یکی است