پـیامبـر اکـرم ( صلی الله علیه و اله و سلم )

بــدون شـکـــ این دل هـا زنگــار میـگیرنــد همچــنان کـه آهـن زنـگ میـــزنـد.

عـرض شـد صـیقـل آن چـیستــــ ؟

فــرمـودنـد : قـرآئـت قـرآن .

منبع : قطب الدین راوندی، الدعوات، ص 237; متقی هندی، کنز العمال، ج 1، ص 545

قرائت قرآن