اتلاف وقت برای ایجاد شرائط تیمم
پرسش :
اگر فردی از خواب بیدار شد ومتوجه شد که جنب شده و اگر بخواهد سحری بخورد وغسل کند اذان خواهد شد، می تواند زمان را تلف کند تا نزدیک اذان شود و مطمئن شود که دیگر زمان برای غسل کافی نیست، سپس تیمم بدل از غسل کند. و بعد از اذان غسل انجام دهد.
یا
به طور کلی آیا مجاز به اتلاف وقت برای ایجاد شرایط تیمم بدل از غسل هستیم یا نه؟
پاسخ :
سلام علیکم


طبق نظر رهبری:

کسی که جنب است ومی خواهد روزه واجبی بگیرد که مثلِ روزه رمضان،وقت آن معین است چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود می تواند با تیمم روزه بگیرد وصحیح است[1]


رساله 13 مرجع،احکام روزه،مبطلات روزه ،باقی ماندن بر جنابت مساله1621-[1]
لینک اصلی بحث :