حجاب زیباست به شرطی که اجباری نباشد .ججاب اجباری ذلت است .