پرسش: ملاک ها و ضوابط مراجعه به قرآن چيست ؟

پاسخ :
ما بايد ببينيم با چه ملاکی بايد به قران مراجعه كنيم؟ آیا بايد آيه را به وسيله حدیث بفهميم ؟ يا حدیث را به وسيله آيه ؟يا هر دو را به کمک یکدیگر؟
ما نمي توانیم بگوييم تنها قرآن ملاك است و با سنت و حديث كاري نداریم و ضمناً به خود قرآن هم نمي توانيم بي توجه باشيم و فقط به حديث گرايش داشته باشيم .ما در فهم قرآن احتياج به سنت و حديث داريم و در فهم سنت و حديث احتياج به قرآن. در واقع قرآن وسنت لازم و ملزوم يكديگرهستند. يك قانون كلي و معيار همه جانبه نيز براي تمام آيات قرآن وجود ندارد و نمي توان تمام احاديث را با قرآن سنجيد. ما مجملات قرآن را با احاديث مي سنجيم اما نمي توانیم یگوئیم معيار سنجش حديث صددرصد با خود قرآن است . به عنوان مثال قرآن گفته اقم الصلوه ) .من كيفيت صلوه را از كجاي قرآن بفهمم ؟ لذا ناچار هستم كه اين كار را با حديث انجام دهم تا به كيفيت صلاة دسترسي پيدا كنم. حال كه قرار است كيفيت صلوه را از حديث بفهمم چگونه مي توانم حديث را برقرآن عرضه كنم تا متوجه شوم كه اين حديث موافق كتاب الله هست يا نه ؟ مي خواهم بگويم بايد مجمل بودن آيه را به وسيله حديث حل كنيم .از طرف ديگر حديث هم بايد بر قرآن عرضه شود. نكته مهم ديگر اين است كه هر آيه يك موضوعی دارد و بايد پيرامون آن گفتگو شود و هر حديث هم جايگاه خاصي دارد . نمی توانیم يك قاعده كلي براي همه ايات و همه احاديث در همه جا وضع كنيم و بگوييم سنگ و ترازوي ما يكسان است . چون هر آيه برای خودش يك قاعده دارد و هر حديث هم يك چايگاه خاص براي فهميدن دارد . حتي ممكن است حديثي داراي دو ويا چند جهت باشد. همان گونه كه گاه آيه اي چند جنبه دارد. پس اين كه ما بخواهيم همه آيات را از يك دريچه يا تمام احاديث را از يك جهت نگاه كنيم صحيح نيست. اگر هم بخواهيم همه آیات را تفسير موضوعي بكنيم و ايات يك موضوع را مثلا در يك جا جمع كنيم و بهره برداري كنيم اين روش نيز همه جا جواب نمي دهد.چون كلمات هر كدام مي تواند معاني مختلفي داشته باشند .مثلا( ولی ) در قرآن 27 معنا دارد . بايد ما دقت كنيم ولي در هر جای بخصوص به چه منظور به کار رفته است ؟ ما نمي توانيم تمام ولي هاي قرآن را در يك جا جمع كنيم و بگوييم تمام ولي هاي قرآن به معناي دوست يا به معناي سرپرست است؟ پس هر ايه در جايگاه خودش بايد معنا شود.بطور خلاصه قرآن و حديث لازم و ملزوم يكديگر هستند .