ز طبرسی به حرم آی و ببین لطف و صفا می‏آید در و دیوار ندا می‏دهد این جا که رضا می‏آید
هر که خواهد برود حج و کند سعی صفا و مروه گو به ایوان طلا آی در آن نور خدا می‏آید
به گدایان ز درگاهِ غنی رانده‏شده مژده دهید تا بیایند به جایی که شهش سوی گدا می‏آید
گر در این بزم شما هست مریضی که ندارد درمان ای طبیبان! بفرستید حرم، روح خدا می‏آید
لحظه‏ای چند نشیند به کناری دم سقّاخانه قطره‏ای آب دهیدش که از آن بوی شفا می‏آید
عالمان همه ادیان! برسانید خبر بر مأمون عالم آل عبا ببین که به سرکوب جفا می‏آید
در بهشتی که ملائک به فضای حرمش می‎بالند جبرئیل آمد و گفتا که عجب شور و نوا می‏آید
ای خراسان به جهان فخر کن و مژده بده عالم را چون که در خطّه‏ی طوس است که خورشید خدا می‏آید
سیدعلی کرامتی مقدم