یکی از مطالب قرآن شریف، بیان قوانین ظاهر شریعت و آداب و سنن الهیه است، که در این کتاب نورانی کلیات و مهمات آن ذکر شده، و عمده در این قسم دعوت به اصول مطالب و ضوابط آن است؛ مثل باب صلاة، زکات، خمس، حج صوم، نکاح، ارث، قصاص، حدود، تجارت و امثال آن. و چون این قسم، که علم ظاهر شریعت است، عام المنعه و برای جمیع طبقات از حیث تعمیر دنیا و آخرت مجعول است و تمام طبقات مردم از آن به مقدار خود استفادت کنند، از این جهت در کتاب خدا دعوت به آن بسیار است و در احادیث و اخبار نیز خصوصیات و تفاصیل آنها به حد وافر است و تصانیف علماء شریعت در این قسمت بیشتر و بالاتر از سایر قسمت‌ها است.»
در مورد شرایط تجارت در قرآن آیاتی هم ذکر شده است که عرض می کنیم و با توجه به این آیات این شرایط مشخص می شود.
1. معاملات بازرگانی باید با رضایت صورت گیرد . (1)
2 . معامله نقدی نیازی به سند ندارد . (2)
3 . هنگام نماز جمعه دست از تجارت بردارید . (3)
4 . تجارت، مردان خدا را از یاد خدا باز نمی‏دارد .(4)
5 . تجارت معنوی (جهاد در راه خدا) مایه رهایی از آتش است . (5)
6 . تجارت فناناپذیر در پرتو تلاوت قرآن و اقامه نماز و انفاق است . (6)و(7)
(1)- نساء /29
(2)- بقره/282
(3)- جمعه/11
(4)- نور/38
(5)- صف/10و11
(6)- فاطر/29
(7)- منبع : هزار و يك نكته از قرآن