استخاره حضرت قائمدر باب دوّم از کتاب «باقيّات صالحات» که در حاشيه ي کتاب «مفاتيح الجنان» نگاشته شده، کيفيّت استخاره اي که منسوب به امام عصر (عج) مي باشد، چنين بيان شده است: «علاّمه مجلسي از پدر بزرگوارش نقل کرده که ايشان از استاد بزرگوارش «شيخ بهايي» نقل مي کرد که مي گفت: «چندي از مشايخ در باب استخاره با تسبيح از حضرت قائم (عج) مذاکره مي کردند که حضرت فرموده است: « [هر که مي خواهد با تسبيح استخاره نمايد بايد] تسبيح را به دست گيرد و سه مرتبه صلوات بفرستد و يک قبضه از تسبيح را بگيرد و دو تا دو تا بشمرد. پس اگر يکي باقي ماند بجا آورد و اگر دو تا باقي ماند بجا نياورد.همچنين در کتاب «جواهر» استخاره اي منسوب به حضرت قائم (عج) وجود دارد و کيفيّت آن بدين گونه است که: «بعد از قرائت دعا يک قبضه از تسبيح را بگيرد و هشت هشت جدا کن. پس اگر يکي باقي ماند، في الجمله نيک است، و اگر دو تا باقي ماند يک نهي از آن است و اگر سه تا ماند، اختيار دارد (که آن را انجام دهد يا ندهد)، چون انجام و ترک آن مساويست و اگر چهار تا ماند، دو نهي از آن است و اگر پنج تا ماند، بعضي گفته اند که سختي و رنج دارد و بعضي گفته اند که در آن ملامت است و اگر شش تا ماند، نهايت خوب است و بايد تعجيل در آن کار کرد، واگر هفت تا ماند حکمش مثل پنج تا است، و اگر هشت تا مانده چهار نهي از آن است».