صفحه 1 از 2 12 آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ماهیت انقلاب اسلامی ایران

 1. #1

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,638
  حضور
  37 روز 14 ساعت 49 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16902

  ماهیت انقلاب اسلامی ایران
  ماهیت انقلاب اسلامی ایران بـه تـعبیر فـلاسفه هـر پـدیده ای مـركب از دو چیز است «ماهیت، چیستی» و «وجود، هستی» انقلاب نیز از این قانون مستثنی نبوده دارای ماهیت و وجود است اینك می خواهیم ببینیم انقلاب ایران از چه ماهیتی برخوردار است؟ اقتصادی؟ سیاسی؟ ایدئولوژیكی؟ یا هر سه؟ یا اسلامی؟ قـبل از ورود در بـررسی مـاهیت انـقلاب مـلت ایـران بررسی نظرات دیـگران در رابـطه بـاانقلابها امـری ضـروری اسـت و تـا جائی كه نـگارنده اطـلاع دارد، سـه نـظریه وجود دارد كه طرفدار هر نظریه ای مـی خواهند هـمه انـقلابهای دنیا و از جمله انقلاب ملت ایران را با نـظریه خـود تـطبیق دهـند. ایـنك بـطور اخـتصار به آن سه نظریه می پردازیم:

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 2. #2

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,638
  حضور
  37 روز 14 ساعت 49 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16902  نظریه اقتصادی


  گـروهی بـرآنند كـه هـر چـند انقلابها در دنیا با اشكال مختلف و گـوناگون واقـع می شوند ولی با دقت در آنها می بینی كه همه به یك ریـشه برمی گردند و آن همان ریشه مادیو اقتصادی بوده و به تعبیر دیـگر ریـشه طـبقاتی دارنـد كـه طـبقه فقیر علیه طبقه مرفه قیام مـی كنند گـرچه بـصورت ظاهر چهره سیاسی یا ایدئولوژیكی و عقیدتی دارنـد لـذااین گروه (مادیین) همه انقلابهای دنیا (اعم از انقلاب كبیر فرانسه و اكتبر روسیه وانقلاب چین و...) را انقلابی طبقاتی و اقـتصادی مـی دانند و می گویند انقلابها همانندیك بیماری است كه در مـوارد مـختلف از خـود آثار گوناگون نشان می دهند اما یك طبیب حـاذق و پـزشك مـتخصص مـی فهمد كـه هـمه ایـن علائم و آثار مختلف نـشات گرفته از یك اصل است لذا در انقلابها نیز این نارضایتی ها به یك نارضایتی و همه این خشم ها به یك خشم و همه این آرمانها به یك آرمـان برمی گردد و آن همان جنبه مادی و اقتصادی است و خلاصه همه انقلابها انقلاب محرومین علیه مرفهین است و ریشه همه آنها محرومیت اقتصادی است.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 3. #3

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,638
  حضور
  37 روز 14 ساعت 49 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16902  نظریه سیاسی


  گـروهی دیـگر مـی گویند این طور نیست كه همه انقلابها به محرومیت مادی واقتصادی برگشته و همگی نشا ت گرفته از فقر و گرسنگی باشد چرا كه طغیان ازجهت گرسنگی اختصاص به انسان ندارد بلكه حیوانات نیز در هنگام گرسنگی شدید ممكن است طغیان نمایند البته ممكن است در جـأی كـه نـظام طـبقاتی حاكم است انقلاب در آنجا ریشه طبقاتی داشـته بـاشد امـا ایـن موضوع كلیت ندارد زیراممكن است جامعه ای دوقـطبی نـبوده و مـردم بـه دو دسته گرسنه و سیر تقسیم نگردند و همگان در رفاه مادی باشند ولی از نظر سیاسی در اختناق بسر برده وتـحت فـشار باشند و چون اصل آزادی و آزاد زیستن یك اصل انسانی است ممكن است مردم برای بدست آوردن آزادی قیام نمایند هر چند كه از نـظر اقـتصادی دررفـاه اند و انقلاب كبیر فرانسه بیشتر با این انگیزه واقع شده است نه به انگیزه اقتصادی .


  پس اینكه شرط اساسی انقلاب را دوقطبی بودن جامعه از نظر اقتصادی می دانند نظریه صحیحی به نظر نمی رسد.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 4. #4

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,638
  حضور
  37 روز 14 ساعت 49 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16902  نظریه ایدئولوژیكی


  مـمكن اسـت انـقلابی در جـهان رخ دهد كه نه ماهیت اقتصادی داشته بـاشد و نـه ماهیت سیاسی و آزادی خواهی بلكه ماهیتی آرمان خواهی اعـتقادی وایـدئولوژیكی داشـته بـاشد بدین معنی مردمی كه به یك مـكتب ایـمان و اعـتقاد داشته و به ارزشهای معنوی آن مكتب شدیدا وابسته هستند وقتی آن مكتب را در معرض خطر و آماج حمله های بنیان بـرافكن مشاهده نمایند، خشمگین و ناراضی ازآسیبهأی كه بر پیكر مكتب شان وارد شده، برای برقراری مكتبشان و جلوگیری ازتباهی آن دسـت بـه قیام می زنند واین نوع انقلابها و قیامها ربطی به سیر و گـرسنگی شكم و یا ارتباطی به داشتن یا نداشتن آزادی سیاسی ندارد چـرا كـه مـمكن اسـت هـم شكمشان سـیر بـاشد و هم از آزادی سیاسی برخوردار باشند.


  بـنابراین منحصر كردن انقلابها در اقتصادی صرف، یا سیاسی منحصر یـا عـقیدتی خالص روشـی بـه صـواب نـبوده بـلكه ایـن هر سه عامل مـی توانند سـبب بـروز انـقلاب گردند ممكن است انقلابی ریشه عقیدتی داشته باشد همانند نهضتهای انبیا علیهم السلام و همه نهضتهأی كه در عـالم بـخاطر دفـاع از حریم دین و عقیده انجام می گیرد و ممكن است ریشه سیاسی داشته باشد همانند انقلاب كبیر فرانسه وممكن است ریـشه اقـتصادی داشـته بـاشد هـمانند انقلابهای كمونیستی كه بجز (كار،نان و مسكن) چیز دیگری را نمی فهمند و همه همشان تامین این سـه جهت است البته ممكن است انقلابی فرهنگی باشد و یا اشكال دیگر...

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 5. #5

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,638
  حضور
  37 روز 14 ساعت 49 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16902  ماهیت انقلاب كبیر ایران چیست؟


  همانگونه كه نظرات سه گانه در رابطه با انقلابهای دنیا وجود داشت صاحبان آن نظرات هر كدام كوشش می كنند كه انقلاب ملت ایران را نیز بـا نـظریه خـود تـطبیق دهند و هر كدام هم برای اثبات مدعای خود شـواهدی از انـقلاب آورده و مـدعیند كـه انقلاب بـا نظر آنان قابل تـطبیق اسـت یـكی مـدعی اقـتصادی و مادی بودن انقلاب است و دیگری سیاسی و سومی اعتقادی و ایدئولوژیكی.


  در مـقابل ایـن سـه گـروه گـروهی مـدعی اند كه انقلاب بر خلاف همه انقلابها تك بعدینبوده بلكه هر سه جهت در آن است لذا با أتلاف و هـمكاری هر سه عامل این انقلاب تحقق پیدا كرده است پس انقلاب مردم ایـران انـقلاب تك عاملی نیست بلكه دارای عوامل سه گانه اقتصادی، سیاسی و عقیدتی است.


  ولـی با دقت بیشتر روشن می گردد كه هیچیك از این نظرات چهارگانه از جـهتی صحیح نبوده بلكه نظر دیگری در اینجا صادق است و آن این اسـت كـه انـقلاب مـردم ایران بـه رهبری امام خمینی (ره) ماهیت اسـلامی دارد و تـك عاملی است اما عاملی كه همه علل و عوامل قبلی را یـكجا در بـرداشته و تامین كننده همه آن جهت ها است زیرا اسلام دیـن جـامع و كـاملی است كه برای تامین سعادت بشر در همه جوانب آنآمـده اسـت و نـمی توان آن را در یـك بعد منحصر دانست آنان كه انـقلاب اسـلامی رامـنحصر در بـعد اقـتصادی یـا سـیاسی یا عقیدتی دانسته اند به یك گوشه و یك بعد آن نگاه كرده اند و از بقیه ابعاد آن غـافل مانده و یا سر به تغافل زده اند لذا پس از پیروزی انقلاب بـرای نـامگذاری آن نـظرات گـوناگون عـرضه شـد ولـی امام خمینی فرمودند كه :

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 6. #6

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,638
  حضور
  37 روز 14 ساعت 49 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16902  (جـمهوری اسـلامی) نـه یك كلمه زیادتر و نه یك كلمه كمتر زیرا قـرار دادن لـفظ دموكراتیك مثلا در كنار اسلامی اهانت به اسلام است چون نشانه آن است كه اسلام مردمی نبوده و در اعطا آزادی ناقص است كه باید با لفظ دموكراتیك آن را جبران نمود.


  بـنابراین وقـتی انقلاب ماهیتی اسلامی داشت قهرا جنبه های سیاسی، اقـتصادی و اعتقادی نیز در آن تعبیه شده است زیرا مسئله سیاست و اقتصاد و معنویت و اعتقاد جز متن اسلام و از دستورات اصلی آن است كه ما بطور خلاصه و فهرست به آن اشاره می كنیم:


  عقیده و آرمان


  از اینكه دین اسلام دین معنویت بوده و انسانها را بیش از هر چیز به معنویت وكمالات معنوی سوق داده و تمام همش آن است كه مردم را بـسوی خـدا كشانده وهمه سعادت بشر را در پرتو قرب به خدا تامین نـماید جـای بـحث و گـفتگو نـیست ودستورات اسلام برای حفظ دین و مـبارزه بـالا مذهبان و دفاع از كیان عقائد اسلامی بهترین شاهد بر مدعای ماست.


  در بینش اسلامی و رهبران دینی به هیچ وجه جای تحمل این جهت نیست كـه بنشینند و نـظاره كنند كه دیگران به مقدسات دینی آنان اهانت كـرده و به راحتی ازكنار آن بگذرند فتوای تاریخی امام در رابطه بـا كـفر جـبهه ملی كه گفته بودند: (لایحه قصاص در اسلام یك حكم غـیر اصـولی و غیر انسانی است). و یا حكم به كفر واعدام سلمان رشـدی نـویسنده كـتاب آیـات شـیطانی، و یـا نامه ای كه امام به مدیرعامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی محمد هاشمی در تاریخ 9 / 11 / 1367 دررابـطه بـا اهـانتی كه در یك مصاحبه رادیوئی از ناحیه زنـی بـه مقام مقدس حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها شده بود نوشته بود فرمود: شخصی كه متصدی پخش این برنامه رادیوئی بـوده بـاید اخـراج و تعزیر شود و آن فردی هم كه چنین سخنانی را گـفته اسـت اگر ثابت شود كه قصد اهانت داشته است باید اعدام شود هـمه و هـمه روشـنگر این جهت است و اصولا آنچه كه بیش از هر چیز مـردم ایران را وادار بـا انقلاب علیه نظام طاغوت كرده است اعمال خـلاف اسـلام نـظام طاغوت بـود از قـبیل تغییر تاریخ، كشف حجاب، اشاعه فحشا و... .

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 7. #7

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,638
  حضور
  37 روز 14 ساعت 49 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16902  آزادی


  مـسا لـه حـریت و آزادی از مسأل اساسی و اصولی اسلام بوده و با تـبعیضهای طبقاتی و به بردگی كشاندن انسان سخت مخالف است لذا به هـمه انسانها اعلام می دارد كه خدا ترا آزاد آفریده است تو خود را عـبد و بـرده دیگران قرار مده و اگر كسی خواست ملتی را به بردگی بـكشاند آن مـلت بـاید بـه هـر طـریق مـمكن (ولـو بـا انـقلاب و مـبـارزه) خود را از یـوغ بــردگی آزاد نـماید، لـذا مـولی عـلی عـلیه السلام در وصیتی كه برایفرزندش امام مجتبی علیه السلام تنظیم فرموده است می فرماید: و لا تكن عبدغیرك وقد جعلك الله حرا.


  و در نـامه خـود به مالك اشتر حاكم مصر می نویسد كه مبادا آزادی را از مـردم سلب نمأی دل را سراپرده محبت توده مردم كن بر آنان مـهرورز و بـا آنـان نرم باشد مباداهمچون درنده ای شكار افكن به ریختن خون آنان پردازی چرا كه آنان دو دسته اند:


  یـا در دیـن بـا تو برادرند و یا در آفرینش با تو برابر اگر از آنـان لغزشی سر زد (اگرمی خواهی خدا بر تو ببخشاید) تو نیز آنان را بـبخش.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 8. #8

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,638
  حضور
  37 روز 14 ساعت 49 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16902  ماهیت انقلاب اسلامی ایران .. بـه مـردم جرئت و شهامت حرف زدن را بده تا بتوانند حـقشان را از تو مطالبه نمایند و میدان را برای اعتراضآنان باز گذار چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود امتی كه در بین آنان حق ناتوان بی نگرانی و ترس از توانایان گرفته نشود هرگز رستگار نخواهد شد.


  و یا وقتی كه مجاهدان صدر اسلام در قادسیه با لشكر رستم فرخ زاد فـرمانده سـپاه ایران روبـرو می شود رستم شب اول زهره بن عبدالله سـركرده سـپاه اسـلام را بـه نزدخود طلبیده و به او پیشنهاد صلح مـی دهد و بـه ایـن صـورت كه پولی گرفته و برگردندو این پیشنهاد مـورد قــبـول فـرمـانده سـپـاه اسـلام قـرار نـمی گیرد و پـس از گفتگوهایبسیار رستم از فرمانده اسلام می خواهد كه هدف از دین شما چـیست؟ درباره آن قدری برای ما توضیح بده زهره بن عبدالله گفت:

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 9. #9

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,638
  حضور
  37 روز 14 ساعت 49 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16902  اسـاس دین ما بر دو چیز است یكی شهادت به یگانگی خدا، دوم شهادت بـه رسـالت مـحمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله و سلم، رستم مـی گوید: ایـن كـه عـیب نـدارد دیـگر چه؟ گفت: دیگر آزادساختن بـندگان خـدا از بـندگی انسانهأی همانند خود و دیگر آن كه همه انـسان ها ازیـك پـدر و مـادرند لـذا هـمگان بـا یكدیگر برادر و خـواهرند پس كسی حق استعمار واستثمار دیگری را ندارد و این است اصل آزادی در اسلام كه اساسش بر نفی بردگی و استثمار است.


  3 - اسـلام در بـعد اقتصادی نیز سرآمد مذاهب و مكاتب دیگر است و امـوراقتصادی در روایـات مـا بـعنوان یكی از اركان دین و زندگی دنیا به حساب آمده كه اگراغنیا به آن توجه نكنند و به فكر ضعفا و مـستمندان نـباشند یـك پایه آن منهدم می شود و فقر مالی در كلام امیرالمو منین علیه السلام به عنوان مرگ بزرگ دانسته شد و در خطبه شـقشقیه حـضرت یـكی از عـوامل پذیرش مقام خلافت را این جهت معرفی فـرموده است كه خداوند از علما و دانشمندان هر قومی تعهد گرفته است كه بر شكمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نكنند و مهمتر از آ ندر نامه 53نهج البلاغه كه خطاب به مالك اشتر حاكم او در مصر است هم در رابطه با تجار وبازار و صاحبان صنایع سفارش اكید داشته و هـم در رابطه با مستمندان جامعه كه فرمود : الله الله فی الطبقه الـسفلی من الذین لاحیله لهم فی المساكین و المحتاجین واهل البو سی و الزمنی...

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 10. #10

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,638
  حضور
  37 روز 14 ساعت 49 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16902  بـنابراین اگـر گـفتیم انقلاب ملت ایران ماهیتی اسلامی دارد قهرا شـامل سـیاست واقتصاد و عقیده نیز هست هر چند كه عده ای بودند و نـخـواستند انـقـلاب را بـعـنوان اسلامی بـپذیرند و از طـرفی نـیز نـمی توانستند مخالفت صریح داشته باشند لذا كوششها كرده اند كه از مـتن اسـلام یـعنی از آیات و روایات كمك گرفته و به نظراتشان رنگ اسـلامی داده و بدینوسیله نظرات خود را به مردم بقبولانند و تمام هم این گروه این بود كه به این انقلاب مقدس چهره و ماهیت اقتصادی و طبقاتی بدهند لذا به مسئله استضعاف و استكبار و آیات و روایات مربوطه به آن بسیار تمسك جسته وبه هر كسی هم كه از نظر مالی سر و سـامانی داشـته بـرچسب اسـتكباری مـیزده و بـا اوبـه مـبارزه بـرمی خواسته غـافل از اینكه موضوع استضعاف و استكبار یك بعد از ابـعاد وجودی اسـلام اسـت نـه همه ابعاد آن و تازه آیات و روایات مـربوطه بـه اسـتكبار واسـتضعاف نمی خواهند سخنان ماركسیستها را تـایید كرده و بگویند بار انقلاب تنها بر دوش محرومین است و طبقه مرفه عموما در جهت خلاف آنند بلكه نكته اصلی در آن آیات و روایات نـیز چیزی است كه این گروه از آن غفلت داشته و یا عمدانخواستند مـتــوجه آن شـونـد و آن ایـن اســت كــه در اســلام و حــكـومت اسـلامی برنامه ریزی و جهت گیری آن بسوی ضعفا و مستمندان جامعه است و حـاكم اسلامی باید بیشترین سعی خود را در رفع نیازمندیهای آنان قـرار دهد نه آنچه كه گروههای منحرف (منافقین و...) از آن آیات و روایات استفاده كرده اند.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريمصفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود