سردابيهفرقه اي از غلات دوازده امامي که منتظر خروج مهدي عليه السلام بودند و در ري مي زيستند، آنان هر بامداد جمعه، اسبي زين و لگام شده به سردابي برده سه بار مي گفتند: «يا امام بسم اللّه». محل اين سرداب را در حله و بغداد نيز ذکر کرده اند که خود برداشتي از سرداب سامراء است. مخالفان اماميّه، عقيده غلات مذکور را به همه دوازده اماميان تعميم داده اند! اما در کتاب هاي اماميّه از اين موضوع اثري نيست. سرداب سامراء نيز - که در شيعه مطرح است - مربوط به خانه اي است که امام دهم و يازدهم در آن سکونت داشته اند و امام دوازدهم عليه السلام در آن متولّد گرديده است. شيعيان به همين خاطر آن را زيارت کرده، بدان تبرّک مي جويند.