البيعة للهاز برخي روايات اسلامي - اعم از روايات شيعه و اهل سنّت - استفاده مي شود که شعار پرچم پر افتخار حضرت مهدي عليه السلام هنگام ظهور، جمله «البَيْعَةُلله» است. شيخ صدوق رحمه الله روايت کرده است: «همانا بر پرچم مهدي البَيْعَةُ لِلّهِ است». (کمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص 654)همچنين در برخي روايات ديگر گفته شده است: «البَيْعَةُلِلّه» ندايي است که از سوي جبرئيل فرشته مقرب الهي به گوش جهانيان مي رسد. شيخ مفيدرحمه الله ازامام صادق عليه السلام نقل کرده است: «جبرئيل از کنار دست راست او ندا سر مي دهد «البَيْعَةُ للّه». پس در آن هنگام پيروان او از اقصي نقاط گيتي به سوي او مي شتابند تا اينکه با آن حضرت بيعت کنند. پس خداوند به وسيله او زمين را پر از عدل و داد مي سازد، آن سان که پر از ظلم و جور شده است». (الارشاد، ج 2، ص 379)