عبدالله بن سعد ازدي
«عبدالله بن سعد ازدي»، «عبدالله بن وال تميمي»، «رفاعة بن شداد بجلي»، «سليمان بن صرد خزاعي» و «مسيب بن نجبه فزاري». به رهبري اين پنج تن در کوفه نهضت «توابين» بوقوع پيوست. اين نهضت به خونخواهي امام حسين بپا خاست.نيروهاي توابين که حدود 4 هزار نفر بودند در منطقه اي به نام «عين الوردة» با لشکريان ابن زياد که افزون بر سي هزار نيرو بودند به نبرد پرداختند. شعار توابين: «يا لثارات الحسين» «اي خونخواهان حسين» بود. در اين نبرد که به «جنگ عين الوردة» شهرت يافت. عبدالله بن سعد ازدي کشته شد.