آیا فلسفه با علم تناقض دارد؟
آیا تاریخ انقضای فلسفه به پایان رسیده است؟

از کارشناسان خواهشمندم پاسخ دهند