جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: روان شناسي عمومي

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۸
  نوشته
  21,474
  حضور
  221 روز 7 ساعت 3 دقیقه
  دریافت
  245
  آپلود
  8
  گالری
  589
  صلوات
  122754

  روان شناسي عمومي
  فهرست


  پيشگفتار جلد دوم


  2 بخش 6 ـ شخصيت و فرديت .......... 15
  فصل دوازدهم ـ تواناييهاي ذهني و اندازه گيري آنها


  2 ترجمي دكتر محمد تقي براهني .......... 17
  2 انواع آزمونهاي توانايي .......... 18
  2 شرايط يك آزمون خوب .......... 22
  2 آزمونهاي توانايي ذهني .......... 27
  2 اعتبار پيش بين آزمونها .......... 36
  2 ماهيت هوش .......... 47
  2 تأثيرات وراثت و محيط بر توانايي .......... 57
  2 چشم انداز آزمونهاي توانايي .......... 66
  2 چكيدي فصل .......... 69
  2 منابعي براي مطالعي بيشتر .......... 70
  فصل سيزدهم ـ شخصيت و ارزيابي آن


  2 ترجمي دكتر سعيد شاملو .......... 73
  2 شكل گيري شخصيت .......... 74


  2 رويكرد صفات .......... 82
  2 رويكرد يادگيري اجتماعي .......... 88
  2 رويكرد روانكاوي .......... 92
  2 رويكرد پديدار شناختي .......... 99
  2 ارزيابي شخصيت .......... 106
  2 همساني شخصيت .......... 119
  2 به سوي يك ديدگاه يكپارچه نگر از شخصيت .......... 128
  2 چكيدي فصل .......... 129
  2 منابعي براي مطالعي بيشتر .......... 131
  2 بخش هفتم ـ تعارض، سازگاري، و بهداشت رواني .......... 135
  فصل چهاردهم ـ تعارض و فشار رواني


  2 ترجمي نيسان گاهان .......... 137
  2 ناكامي .......... 138
  2 واكنش در برابر ناكامي .......... 143
  2 اضطراب .......... 152
  2 مكانيسمهاي دفاعي .......... 155
  2 فشار رواني (استرس) .......... 163
  2 چكيدي فصل .......... 181
  2 منابعي براي مطالعي بيشتر .......... 182
  فصل پانزدهم ـ روانشناسي نابهنجاري


  2 ترجمي دكتر كيانوش هاشميان .......... 185
  2 رفتار نابهنجار .......... 186
  2 اختلالهاي اضطرابي .......... 195
  2 اختلالهاي عاطفي يا خُلقي .......... 205
  2 اسكيزوفرني .......... 218
  2 اختلالهاي شخصيت .......... 234
  2 الكليسم و وابستگي دارويي .......... 242
  2 چكيدي فصل .......... 252
  2 منابعي براي مطالعي بيشتر .......... 253


  فصل شانزدهم ـ روشهاي درماني


  2 ترجمي نيسان گاهان .......... 257
  2 زميني تاريخي .......... 257
  2 شيوه‌هاي روان درماني .......... 264
  2 اثر بخشي روان درماني .......... 293
  2 درمانهاي زيستي .......... 298
  2 پيشبرد بهداشت رواني .......... 305
  2 چكيدي فصل .......... 311
  2 منابعي براي مطالعي بيشتر .......... 313
  2 بخش 8 ـ رفتار اجتماعي .......... 316
  فصل هفدهم ـ رفتار اجتماعي فرد


  2 ترجمي دكتر يوسف كريمي .......... 319
  2 خبرپردازي اجتماعي .......... 320
  2 نگرشها .......... 364
  2 جذابيت در روابط فردي .......... 356
  2 چكيدي فصل .......... 367
  2 منابعي براي مطالعي بيشتر .......... 369
  فصل هيجدهم ـ نفوذ اجتماعي


  2 ترجمي دكتر يوسف كريمي .......... 371
  2 حضور ديگران .......... 372
  2 همرنگي و اطاعت .......... 386
  2 قانع سازي .......... 406
  2 روانشناسي محيط نگر .......... 412
  2 چكيدي فصل .......... 420
  2 منابعي براي مطالعي بيشتر .......... 422
  پيوستها، واژگان، فهرستها


  ترجمي دكتر محمد نقي براهني


  2 پيوست 1 ـ تاريخچي روانشناسي .......... 425


  2 ريشه‌هاي روانشناسي معاصر .......... 425
  2 مكتبهاي روانشناسي .......... 429
  2 تحولات اخير .......... 436
  2 منابعي براي مطالعي بيشتر .......... 439
  2 پيوست 2 ـ روشهاي آمار و اندازه گيري .......... 441
  2 آمار توصيفي .......... 442
  2 استنباط آماري .......... 448
  2 ضريب همبستگي .......... 459
  2 منابعي براي مطالعي بيشتر .......... 464
  2 پيوست 3 ـ مجله‌هاي روانشناسي .......... 465
  2 واژه نامي 1: فارسي ـ انگليسي .......... 469
  2 واژه نامي 2: انگليسي ـ فارسي .......... 555
  2 كتابنامه .......... 581
  2 نامنامه .......... 613
  2 فهرست موضوعي ..........

  زمينه روانشناسي ريتال.اتكينسون، ريچاردس.اتكينسون ، ارنست ر.هليگارد انگليسي فارسي
  طفل بافي ماندن
  1- دلبستن به تعلقات و شهوات و داشتن ها (به خصوص در عصر مدرنيته)
  2- غفلت از بودن
  3- غفلت از شدن
  4- طفل باقي ماندن عقل غايت نگر (عدم بلوغ عقلاني)

 2. صلوات


 3. #2
  شروع کننده موضوع

  عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۸
  نوشته
  21,474
  حضور
  221 روز 7 ساعت 3 دقیقه
  دریافت
  245
  آپلود
  8
  گالری
  589
  صلوات
  122754  2پيشگفتار .......... 9
  2 مقدمه .......... 13
  *فصل اول*


  « ماهيت روان شناسي »


  2 واژه روان شناسي و تاريخچه آن .......... 18
  2 مسأله روح و بدن .......... 20
  2 آغاز روان شناسي تجربي .......... 23
  2 مكاتب روان شناسي .......... 24
  2 روي آوردهاي گوناگون در روان شناسي .......... 32
  2 تعاريف روان شناسي .......... 33
  2 اهداف و فوايد روان شناسي .......... 35
  2 روشهاي تحقيق در روان شناسي .......... 37
  2 روابطه روان شناسي با ساير علوم .......... 38
  2 خلاصه فصل .......... 40
  2 خودآزمايي .......... 41
  « پايه هاي زيستي - عصبي رفتار »


  *فصل دوم*


  2 آغاز حيات .......... 46
  2 سازمان دستگاه عصبي .......... 49
  2 واحدهاي اصلي دستگاه عصبي .......... 51
  2 ساختار و كاركرد مغز .......... 53
  2 قشر مخ .......... 59
  2 دستگاه عصبي خود مختار .......... 64
  2 دستگاه غدد درون ريز .......... 66
  2 تأثير وراثت بر رفتار .......... 68
  2 تعامل وراثت و محيط از نظر اسلام .......... 72
  2 خلاصه فصل .......... 74
  2 خودآزمايي .......... 75


  رشد رواني


  2 «رشد روان شناسي 79 ..........
  2 اصول رشد 80 ..........
  2 عوامل مؤثر در رشد 83 ..........
  2 دوره هاي رشد 86 ..........
  2 ابعاد رشد 99 ..........
  2 خلاصه فصل 116 ..........
  2 خودآزمايي 118 ..........
  *فصل چهارم*


  «ادراك و هشياري»


  2 فرايندهاي حسي .......... 121
  2 ادراك .......... 129
  2 هشياري و ناهشياري .......... 136
  2 خلاصه فصل .......... 145
  2خودآزمايي .......... 146
  *فصل پنجم*


  « يادگيري، حافظه و تفكر»


  2 يادگيري .......... 149
  2 تعريف يادگيري .......... 149
  2 انواع يادگيري .......... 150
  2 نظريات يادگيري .......... 152
  2 نقش تنبيه در يادگيري .......... 159
  2 يادگيري از راه تقليد .......... 160
  2يادگيري شناختي .......... 162
  2يادگيري به كمك رايانه .......... 165
  2 حافظه .......... 166
  2مراحل حفظ .......... 166
  2انواع حافظه .......... 167
  2 بهسازي حافظه .......... 169
  2 تفکر .......... 171
  2انواع انديشه .......... 173
  2 روشهاي استدلال .......... 174
  2 خلاصه فصل .......... 175
  2 خودآزمايي .......... 176
  *فصل ششم*


  «تواناييهاي ذهني و اندازه گيري آن»


  2 ماهيت هوش .......... 179
  2 آزمونهاي رواني .......... 186
  2 عوامل مؤثر بر هوش .......... 197
  2 هوش از نظر گاه متون اسلامي .......... 203
  2 خلاصه فصل .......... 207
  2 خودآزمايي .......... 208
  *فصل هفتم*


  «انگيزش و هيجان»


  2 انگيزش .......... 211
  2 تعريف «انگيزش» .......... 211


  2نظريه هاي انگيزش .......... 212
  2انواع انگيزه ها .......... 219
  2نقش انگيزش در پرخاشگري .......... 227
  2 هيجان .......... 230
  2تعريف «هيجان» .......... 230
  2مراحل هيجان .......... 231
  2هيجان از بعد فيزيولوژيك .......... 232
  2جلوه هيجانها در چهره .......... 236
  2نظريه هاي هيجان .......... 238
  2طبقه بندي هيجانها .......... 241
  2ساخت الگوي هيجان .......... 243
  2خلاصه فصل .......... 245
  2خودآزمايي .......... 246
  *فصل هشتم*


  «بيماري و بهداشت رواني»


  2تعارض و فشار رواني .......... 249
  2رفتار نابهنجار .......... 261
  2روشهاي درمان بيماريهاي رواني .......... 268
  2بهداشت رواني .......... 272
  2خلاصه فصل .......... 277
  2خودآزمايي .......... 278
  *فصل نهم*


  «رفتار اجتماعي»


  2خبرپردازي اجتماعي .......... 281
  2نگرشها .......... 286
  2روابط ميان فردي .......... 289
  2نفوذ اجتماعي .......... 294
  2خلاصه فصل .......... 305
  2خودآزمايي .......... 306
  *فصل دهم*


  «روان شناسي نظامي»


  2تعريف روان شناسي نظامي و تاريخچه آن .......... 309
  2نقش فرآيندهاي حسي در موضوعات نظامي .......... 312
  2نقش آزمونهاي رواني در مسائل نظامي .......... 313
  2فشارهاي رواني در محيط هاي نظامي .......... 319
  2خلاصه فصل .......... 333
  2خودآزمايي .......... 334

  منبع: روانشناسي عمومي، مسعود آذربايجاني ، محمدرضا سالاري فرد
  ویرایش توسط حامی : ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ در ساعت ۱۵:۵۶
  طفل بافي ماندن
  1- دلبستن به تعلقات و شهوات و داشتن ها (به خصوص در عصر مدرنيته)
  2- غفلت از بودن
  3- غفلت از شدن
  4- طفل باقي ماندن عقل غايت نگر (عدم بلوغ عقلاني)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 1

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود