لینک زیر مربوط به آخرین یافته های باستانشناسی در عربستان میباشد.
از جمله یافته های این کاوشها سنگ قبر امام علی و ابوبکر مربوط به همان زمان و در(باب) کعبه مربوط به صده هشتم هجری و اشیایی با قدمت 9000 سال را نام برد
بدلیل جنجال براگیز بودن برخی از اشیاء برای مسلمانان تندرو این نمایشگاه در آمریکا بر قرار شده

http://www.roadsofarabia.com/