یا خبیر


باید بدانیم بالاترین حرکات نماز است و بهترین سکنات روزه،برترین نیکی صدقه و پاک ترین سلوک صبر و بردباری و باطل ترین تلاش ها ریا،است.


تا وقتی انسان گرفتار قیل و قال و بحث و جدال باشد اهل حال و رهایی از بدن نخواهد بود،بهترین عمل،عملی است که با نیت باشد و بهترین نیت آن است که از علم ناشی گردد،بدان که حکمت و دانش ریشه همه فضائل است.


عارف واصل حضرت امام خمینی<ره>چه زیبا سرودند:
عمری گذشت در غم هجران روی دوست
مرغم درون آتش و ماهی برون آب
از درس و بحث مدرسه ام حاصلی نشد
کی می توان رسید به دریا از این سراب
اولین شناخت خداشناسی است کهالیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه)<1>کلام پاک به سوی خدای متعال می رود و عمل صالح آنرا بالا می برد.


ای سخن را می گویم و از خدای متعال آمرزش می طلبم و هدایت می جویم و به سویش توبه میکنم و از او کمک می خواهم و از او تقاضا می کنم مرا به خود نزدیک فرماید که اوست شنوا و اجابت کننده دعا(انه سمیع مجیب)<2>
و در مرحله بعد باید به این نفس که به کمال ذاتی مزین شده است توجه شود و آنرا از آلودگی به عالم طبیعت حفظ نماید که نفس برای توجه آلوده خواهد شد و حتی بعد از این جدایی ظاهری اثر آلودگی همچنان در نفس باقی می ماند،زیرا نفس گرچه ذاتا جوهرش متعالی از ماده است اما همراهی و مصاحبت حالات آلوده آنرا آلوده می کند به همین سبب سعی کن از دروغ پرهیز کنی و آنرا از آلودگی تخلیه کن تا برای نفس حالت صدق و درستی پدید آید.
تنها در این صورت است که خواب و رویایش صادقانه خواهد بود و به لذت های حقیقی می رسد و آنها را در راه اصلاح طبیعت و فرد و جامعه و سیاست به کار می گیرد.
نوشیدنی ها:
از آن برای لهو و لعب استفاده مکن بلکه به جهت دواء و شفاء بهره جو.با هر گروه با عادت و رسمشان برخورد کن،مقداری از مالت را برای کمک به مردم اختصاص بده آنهم در جایی که برخلاف طبع و میلت است.


1)الفاطر،آیه10
2)کشکول شیخ بهایی


منبع:صراط سلوک